Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за ПУП - ПРЗ за част от поземлен имот идентификатор 52218.585.42
27.04.2018О Б Я В Л Е Н И Е

№ 542
Априлци 27.04.2018 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №112/28.03.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/  / за част от поземлен  имот идентификатор 52218.585.42, по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Център, област Ловеч, с който за част от поземления имот с проектен идентификатор 52218.585.44 в размер на 500 кв.м да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ I-585.44, с конкретно предназначение „За къща за гости” при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ  ...../П/.....
Кмет на Община Априлци*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"