Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.549.21
04.09.2017О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1093
Априлци, 01.09.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №320/18.08.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  52218.549.21 – застроен, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Видима, строителен полигон „Габровница”, област Ловеч. От поземлен имот с идентификатор 52218.549.21, да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-549.21, с предназначение  „За  жилищно строителство”, при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно. Плана  за застрояване да предвиди свързано ниско основно застрояване по границата с ПИ 52218.549.20  при наличие на условията на чл.21, ал.5 от ЗУТ  и свързано допълващо застрояване при условията на чл.42, ал.2 от ЗУТ.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ

Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"