Български пощи
Новини и съобщения
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2017 г.
02.05.2018
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АПРИЛЦИ
5641гр.Априлци,обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 109, E-mail:os_aprilci@abv.bg
 

Изх.№ 698/30.04.2018г. 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ 
ЗА 2017 ГОДИНА

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2017 г., което ще се проведе на 10.05.2018 г./четвъртък/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Априлци.

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР КОКОШАРОВ

Председател на Общински съвет АприлциОтчет приходи

Отчет разходи

Доклад

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"