Български пощи
Новини и съобщения
Изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за урегулирани поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец
15.08.2017
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 1013
Априлци, 15.08.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че на основание, чл.134, ал.1, т.1,  чл.110, ал.1, т.1,  от ЗУТ и Заповед №262/07.07.2017 г. на Кмета на община Априлци,  е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани  поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец, гр.Априлци с което:
1. УПИ I-546.461, отреден за „Дом за стари хора“  и УПИ X-546.301 с предназначение за  „Жилищно строителство” се урегулират в  самостоятелен  поземлен имот с номер I-461.301, в кв.50 по плана на кв.Острец,гр.Априлци, с предназначение „За дом за стари хора”, със следните нормативи на застрояване: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване да не надвишава 30%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%, начин на застрояване – свободно разположено в урегулирания поземлен имот.Запазва се уличната регулация по действащия регулационен план.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от връчване на обявлението по чл.128, ал.3 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр. Априлци.
Проектът е изложен в сградата на общината , II-ри етаж, стая № 17.


КМЕТ:………/ П /………………
/Д-р Младен Пелов/

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"