Български пощи
Заповеди
Заповед № 449 / 15.12.2017 г. за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.853.40
15.12.2017


З А П О В Е Д

№ 449
Априлци, 15.12.2017 г.

Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-031296/27.10.2017г.  от Ивайло Николаев Малеевски и Елза Иванова Малеевска,  с искане  за одобряване на  проект за Подробен устройствен план – план  за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.853.40  по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Острец, собственост на Ивайло Николаев Малеевски и Елза Иванова Малеевска, съгласно нотариален акт №88, том XIII, дело№2952,с вх. Рег. №3758/2007г. на Служба по вписванията – Троян.

Поземлен имот с идентификатор 52218.853.40 по кадастралната карта на гр.Априлци представлява незастроен терен, земеделска земя, с начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1607 кв.м. Инвестиционните намерения на собственика са за изграждане на жилищна сграда, при обособена жилищна устройствена зона /Жм/, с предназначение „За жилищно строителство” при спазване на следните нормативи:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60% ; коефициент на интензивност/Кинт/ – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.8,т.1, чл.109,ал.2, чл.110,ал.1,т.1 от ЗУТ, чл.21,ал.1 от ЗОЗЗ, чл.28,ал.1 и 2 от ППЗОЗЗ,  Решение №276 от Протокол №21/26.01.2017г. на ОбС гр.Априлци, Решение №6 от Протокол №7/27.10.2017г. на ОЕСУТ при Община Априлци, Решение №К-4/19.10.2017г. на МЗХ-Комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за земеделски земи за утвърждаване на площадка за изграждане на „Жилищна сграда”и искане с вх.№АУ-03-031296/27.10.2017г.  от Ивайло Николаев Малеевски и Елза Иванова Малеевска, заинтересувани лица по смисъла на чл.131,
О Д О Б Р Я В А М :
Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.853.40 по кадастралната карта на кв.Острец, гр.Априлци, земеделска земя-ливада, собственост на Ивайло Николаев Малеевски и Елза Иванова Малеевска, съгласно нотариален акт №88, том XIII, дело№2952,с вх. Рег. №3758/2007г. на Служба по вписванията – Троян, като имота се отрежда „За жилищно строителство”,  при обособена устройствена зона –„жилищна зона с малка височина” /Жм/, с показатели :  височина – до 10м;  плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно и осигуряване на достъп чрез път с ширина 4.00 м през поземлен имот 52218.853.62, съгласно приложените скици-проект за обособяване на път и нотариално заверен договор за покупко-продажба на този проектен имот, по червените и  сини надписи и означения и схеми към ПУП за ел. и ВиК захранване на имота, съгласно приложения проект, който е неразделна част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаването и пред Административен съд-гр.Ловеч, чрез Кмета на Община Априлци


КМЕТ:………/ П /………………
Д-р Младен Пелов

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"