Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Актуализация на общинска „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021г.
19.11.2018С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Актуализация на общинска „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021г.
Проектът на актуализирана Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода: 2019 – 2021 г. е изготвен при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане на актуализираната „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021 г. от Общинският съвет – гр. Априлци, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в качеството ми на съставител на проекта за актуализирана  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода: 2019 – 2021 г., бе разпоредено публикуване на интернет страницата на община Априлци.
В 30 дневен срок от публикуване на проекта за актуализирана „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021г. заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища на e-mail: apriltsi1976@abv.bg

Пълен текст на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода: 2019 – 2021 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"