Български пощи
Новини и съобщения
Актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци
16.10.2017С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОТНОСНО: Актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци
Проектът на Актуализирана Общинска програмата за управление на отпадъците на територията на община Априлци за периода 2017-2020г. е изготвен при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане на Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци за периода 2017-2020г. от Общинският съвет – гр. Априлци, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в качеството ми на съставител на проекта за Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци за периода 2017.2020г., на 16.10.2017г. бе разпоредено публикуване на интернет страницата на община Априлци.
В 30 дневен срок от публикуване на проекта за Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци за периода 2017-2020г., заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища на e-mail: apriltsi1976@abv.bg

Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци
Окончателен доклад “Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Априлци“

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"