Български пощи
Предложения до ОбС - Априлци

                                                                                                      месец Ноември 2017 г.

Предложение ДП - 226, 
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
Предложение ДП-227, относно: Осигуряване на средства за доизграждане на системата за видеонаблюдение на територията на община Априлци
Предложение ДП-228относно:
 Актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Априлци за периода 2017 – 2020г.
Предложение ДП-229, относно: Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
Предложение ДП-230, относно: 
 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.513.113, от кв.38  и промяна на  улична регулация от  О.Т.177 през О.Т. 180,182,183,184 до О.Т.185 по плана на кв.Зла река, гр. АПРИЛЦИ
Предлодение ДР-231, относно:
 Одобряване на общ устройствен план на Община Априлци
Предлодение ДР-232, относно:Прекратяване на съсобственост
Предлодение ДР-233, относно:обсъждане и одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Априлци за периода 2014-2020 г.
Предлодение ДР-234, относно:Приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначение на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Априлци за неземеделски нужди 

Предлодение ДР-235, относно: Промяна наименованието на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания” /ДЦВХУ/ на територията на община Априлци.
Предложение Изх. №556/10.11.2017 г. относно: Настаняване с предимство на жители и живеещи граждани на територията на община Априлци в Дом за стари хора „Ганка и Георги Събчеви”
Предлодение ДР-235, относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост и извършване на дарение

                                                                                                       месец Октомври 2017 г.

Заявление с вх. № 532/04.10.2017 г. от Христина Михайлова Кисьова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 222, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
Предложение ДП - 223, относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци. 
Предложение ДП-224, о
тносно: Кандидатстване на Община Априлци с проект “Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спорната инфраструктура в община Априлци” по мярка 7.2 към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Троян, Априлци и Угърчин за периода 2014 – 2020 г.
Предложение ДП-225, относно: Продажбата на  стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.


                                                                                                     
месец Септември 2017 г. 

Предложение ДП - 219, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
Предложение ДП - 220, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ

месец Август 2017 г. 

Предложение ДП-214, относно: Процедура по допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за „Външно електрозахранване”, на имот с идентификатор идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на гр. Априлци представляващ незастроен терен, земеделска земя, местност „Аврамовото”, с начин на трайно ползване –ливада, с площ от 1705кв.м. за изграждане на „Базова станция №LOV 0108. A-Ostrec”,  гр.Априлци
Предложение ДП-215, относно: Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2017 г. и промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2017 г.
Предложение ДП-217, относно: Заявление с вх. № 966/09.08.2017 г. от Мая Иванова Караиванова - Минкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП-218, относно: Определяне Средно училище „Васил Левски” за преимуществен ползвател на два общински училищни автобуса
Информация с Вх.№ 454/16.08.2017г. относно: Информация по изпълнение на Решение №357 по протокол №29/27.07.2017 г. на Общински съвет Априлци
Приложение към Информация с вх. №454/16.08.2017 г., относно: Информация по изпълнението на бюджет 2017 г. към 30.06.2017 г. на ОУ „Васил Левски” гр. Априлци и ПГТ „Иван Марангозов” гр. Априлци
Приложение към Информация с вх. №454/16.08.2017 г., относно: Информация по изпълнението на бюджет 2017 г. към 30.06.2017 г. на ОУ „Васил Левски” гр. Априлци и ПГТ „Иван Марангозов” гр. Априлци

месец Юли 2017 г.

Предложение ДП - 202, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
Предложение ДП - 203, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
Предложение ДП-204, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Априлци
Предложение ДП-205, относно: Отдаване под наем на  поземлен имот – публична общинска собственост
Предложение ДП - 206, относно: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 52218.834.2 по кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Лъката”, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Предложение ДП - 207, относно: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 52218.650.29 по кадастралната карта на гр.Априлци, местност „Чобанов азмак”, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Предложение ДП - 208, относно: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 52218.139.28 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.Видима, местност „Лъгът“ във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Предложение ДП-209, относно: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 52218.513.7, ПОПАДАЩ В УПИ I , КВ.31 И В УПИ XI ,КВ.32 И УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ОТ О.Т. 140 - 136 ПРЕЗ О.Т. 1139-138-137А-137,  КВ. ЗЛА РЕКА, ГР. АПРИЛЦИ
Предложение ДП-211, относно: Актуализация на  Общинска програма за управление дейностите по отпадъците 2017 – 2020г.
Предложение относно промяна в Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение относно промяна в Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационните елементи  на територията на община Априлци.

месец Юни 2017 г.

Предложение ДП - 186, относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2016 г.
Предложение ДП - 187, относно: Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.

Предложение ДП - 188, относно: Заявление с вх. № 597/25.05.2017 г. от Галина Маринова Коева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
Предложение с Вх. №444/13.06.2017 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и изявени деца от Десислава Радостинова Мирчева
Предложение ДП - 189относно: Продажба на дървесина /липа/ добита извън горските територии
Предложение ДП - 190, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ

Предложение ДП - 191, относно: Процедура по допускане изработване на ПУП-ПРЗ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 52218.674.22 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.Ново село, местност „Симеонов азмак“ във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Предложение ДП - 192относно: Процедура по допускане изработване на ПУП-ПРЗ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 52218.142.1 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.Видима, местност „Дуневска могила“ във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Предложение ДП - 193, относно: Процедура по допускане изработване на ПУП-ПРЗ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ за поземлени имоти с идентификатори 52218.262.19, 52218.262.20 и 52218.262.22 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.Видима, местност „Пандуците - брега“ във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Предложение ДП - 194, относно: ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 195, относно: ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 196относно: ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 197, относно: ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Предложение ДП - 198, относно: Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
Предложение ДП - 199, относно: Възлагане  добива на стояща дървесина на корен в подотдел 124”б”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост
Предложение ДП - 200, относно: Безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. на едноетажна, полумасивна сграда, с идентификатор № 66771.501.418.
Предложение ДП - 201, относно: Промяна на стойност на Запис на заповед за Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“  

месец Май 2017 г.

Предложение ДП - 182, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, ПИ с проектен идентификатор 52218.465.17
Предложение ДП - 183, относно: Приемане на Програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018 г. на Община Априлци
Програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018 г. на Община Априлци
Предложение ДП - 184, относно: Възлагане  добива на стояща дървесина на корен в отдел 210”т”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост
Предложение ДП - 185, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, ПИ с проектен идентификатор 52218.175.37

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"