Български пощи
Предложения до ОбС - Априлци
месец Юни 2018 г.
Предложение ДП - 278 , относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 279,
относно: Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Предложение ДП - 280 , относно: Заявление с вх. № 973/04.06.2018 г. от Маринела Антонова Нанкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 281 ,
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 282,
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 283 , относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 284 , относно: Одобряване на годишен доклад  за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014 – 2020 г.
Предложение ДП - 285 , относно: Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 286 , относно:Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 287 , относно: Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение Вх. № 729 , относно: Изменение в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.

месец Май 2018 г.
Предложение ДП - 271, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за  възмездно отдаване под наем на кабинети и идеалните им части от  коридорите, стълбищата, сервизните помещения и оборудването в кабинетите в сградата на Общинската поликлиника –  публична общинска собственост
Предложение ДП - 272, относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2017 г.
Предложение ДП - 273, относно: Възмездно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сгради – частна общинска собственост
Предложение ДП - 274, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот частна общинска собственост

Предложение ДП - 275
, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Предложение ДП - 276, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 277, относно: Актуализиране състава на Обществения съвет по социално подпомагане към Община Априлци

месец Април 2018 г.
Предложение ДП - 262, относно: Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Предложение вх.№ 686-13.04.2018 г., относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложение вх.№ 687, относно: отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Предложение ДП - 264, относно: Промяна на точка Трета от Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Априлци
Предложение ДП - 265, относно: Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина Иванова Стефанова за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Предложение ДП - 266, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 267, относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата численост
Предложение ДП - 268, относно: Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2017г. инвестиция в активи публична общинска собственост
Предложение ДП - 269, относно: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори 52218.638.13 и 52218..638.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, строителен полигон „Паздери”- частна общинска собственост

месец Март 2018 г.
Предложение ДП - 253, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост
Предложение ДП - 254, относно: Промяна на Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Априлци
Предложение ДП - 255, относно: Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци
Предложение ДП - 256, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот
Предложение ДП - 257, относно: Осигуряване на заем в размер на 20 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година
Предложение ДП - 258, относно: Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
Предложение ДП - 259, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Предложение ДП - 260, относно: Продажба на сграда – частна общинска собственост
Предложение ДП - 261, относно: Възлагане  добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ш”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост
месец Февруари 2018 г.
Предложение ДП - 247, относно:
Предложение ДП - 248, относно:
Предложение ДП - 249, относно:
Предложение ДП - 250, относно:
Предложение ДП - 251, относно:
Предложение ДП - 252, относно:

месец Януари 2018 г.
Предложение ДП - 242, относно: Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци
Предложение ДП - 243, относно: Учреденяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот с идентификатор 66771.501.418
Предложение ДП - 244, относно: Определяне числеността на персонала за местни дейности по бюджета на Община Априлци за 2018 г.
Предложение ДП - 245, относно:
Предложение ДП - 246, относно: Приемане на бюджета на Община Априлци за 2018 г.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"