Български пощи
Бързи връзки
Добре дошли!

Райски кът в сърцето на Балкана

Иконата на св. Новоселски мъченици

Фолклорен фестивал в Априлци

Парк Зла река

Тодоров ден в Априлци

Видимско пръскало

Град Априлци се намира в планински район. Разположен е в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина — връх Ботев, недалеч от връх Марагидик.
До града се достига от запад по шосеен път от град Троян и Орешака. От север - през Граднишкият боаз (до село Кръвеник) по асфалтов път или през Дебневският боаз. И от североизток през Батошевският боаз по новоасфалтираният но тесен и с остри завои път.
24-ти май
19.05.2017

Допуснато изработване изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.546.178
18.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е № 595Априлци, 18.05.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията...

Допуснато ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.541.311, УПИ XV-440 и IV-439, кв.74 и улична регулация от О.Т.283 през О.Т.285 до О.Т.285А, кв. Острец
18.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 593Априлци, 18.05.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава,...

Въведена временна забрана за движение на път Априлци - Севлиево в периода от 8:00 до 13:00 ч. на 13.05.2017 г.
11.05.2017
Във връзка с тържественото отбелязване на 141 годишнина от Априлското въстание Ви уведомяваме, че на 13.05.2017 г. от 8:00 до 13:00 ч. на общински път...

Публичен търг за отдаване под наем на две отделни клетки за поставяне на автомати за топли и студени безалкохолни напитки
10.05.2017
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2, и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.70, ал.2 от Наредбата...

Публичен търг с явно наддаване на 18.05.2017 г., за отдаване под наем за срок от 10 години на 15 кв.м. от ПИ с идентификатор 52218.546.113
10.05.2017
Със Заповед № 190 от 05.05.2017 г. на Кмета на Община Априлци, на основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.19, ал.1 ал.2 и...

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци
16.10.2016
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град АприлциИнформация за публикувана в профила на...

Пазарна кйонсултация за Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общински път по проект „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/
29.09.2016
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла...

ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП
25.09.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОПОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.
19.09.2016
Пъървоначалният срок за получаване на оферти за Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г. е...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
21.08.2016
СЪОБЩЕНИЕна основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки Във връзка с обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет:...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г.
19.07.2016
Предмет на поръчкатаРемонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г. Ремонт на улица за гробищен парк с. Велчево ПИ 10567.137.49; ПИ 10567.35.59;...

ЗАПОЕД № 190 / 10.05.2017 г. за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546.338
10.05.2017
З А П О В Е Д№ 190Априлци, 10.05.2017г. Постъпило е заявление с вх.АУ-03-03-375/31.03.2017г. от„Х.С.С.“ ЕООД чрез Румяна Тодорова Стефанова с пълномощно рег. №5557/26.03.2016 г. на...

Заповед № 185 / 04.05.2017 г. за одобреване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 10567.35.227
04.05.2017
З А П О В Е Д№ 185Априлци, 04,05.2017 г. Постъпило е заявление с вх. №519/10.3 1.2016 г. от Иван Радилов Василев, собственик на поземлен имот...

Забрана на къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”
16.03.2017
Със Заповед № 97 от 17.03.2017 г. ма Кмета на Община Априлци е забранено къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река...

Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци
16.02.2017
Със Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация...

Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на ОДЗ - Ловеч
06.10.2014
Със Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч е прекратена процедурата по сключването на споразумение по чл.37в от...

Заповед № 298 от 24.09.2014 г., за недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на нормално протичане на изборния процес и въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки
24.09.2014
ЗАПОВЕД№ 298гр. Априлци, 24.09.2014г. С Указ № 201 от 06.08.2014 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г.), Президентът на Република България насрочи на 05...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно