Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдели 123"х" и 130"г"
04.08.2020
ОБЯВА Община Априлци провежда открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдели 123”х” и 130"г" от горските територии, собственост на Община Априлци, извоз до временен склад и транспорт на добитата дървена до обекти публична общинска собственост.Конкурсна документация за открития конкурс 

Община Априлци организира НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ИЗВОЗВАНЕ ОТ ДОМОВЕТЕ на електрическо и електронно оборудване излязло от употреба
30.07.2020
НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ИЗВОЗВАНЕ ОТ ДОМОВЕТЕ на електрическо и електронно оборудване излязло от употреба   Община Априлци организира НА 25 АВГУСТ 2020Г. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване излязло от употреба (ИУЕЕО) от населението във всички населени места на територията на Общината. Мобилен екип, ще събира излязло от употреба електрическо и електронно оборудване С НЕНАРУШЕНА ЦЯЛОСТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ДО 21 АВГУСТ 2020Г. ЗАЯВКИ ОТ ГРАЖДАНИ. Сбогувайте се по най-добрия и практичен начин - лесно, удобно и бързо със стари: ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ ИНФОРМАЦИОННО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ УРЕДИ (радиоприемници, телевизори, видеокамери, видеокасетофони, музикални инструменти и др.); ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ИГРАЧКИ,...

Община Априлци търси да назначи служител на длъжността СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ”
23.07.2020
Основна цел на длъжността: Извършва дейности свързани с обслужването на данъкоплатците, приемане /обработка на данъчни декларации и регистрация/ дерегистрация на данъчни субекти. Изготвяне и работа с данъчни досиета, съгласно утвърдените процедури. Оказва методическа и практическа помощ на данъкоплатците по прилагане на данъчното законодателство. Изисквания за заемане на длъжността: Образование - Виеше икономическо; Минимален професионален опит - 2 /две/ години Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнение на задълженията; Компютърна грамотност Вид на правоотношението - трудово. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация. Заявлението и документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на гражданите- гр. Априлци,...

ЗАПОВЕД №299/21.07.2020 г. на кмета на Община Априлци за утвърждаване на Устройствен правилник на общинска администрация Априлци
21.07.2020
ЗАПОВЕД №299/21.07.2020 г. на кмета на Община Априлци за утвърждаване на Устройствен правилник на Община Априлци и Устройствен правилник на общинска администрация  Априлци 2020 г.

ОИЦ – Ловеч с Открита приемна в град Априлци на тема „Възможности по ПРСР и ОП“, на 28 юли 2020 г.
20.07.2020
ОИЦ – Ловеч с Открита приемна в град Априлци        Областен информационен център – Ловеч кани всички заинтересовани лица, представители на общинска администрация, читалища, бизнес, земеделски производители и граждани на „Открита приемна“ на тема „Възможности по ПРСР и ОП“, която ще се проведе в град Априлци, площад "Ново село", на 28 юли 2020 г. в часовия диапазон 10:00 - 12:00ч.     ОИЦ - Ловеч ще предоставя информация относно предстоящи възможности за кандидатстване по различни мерки и процедури, съ-финансирани от ЕСИФ. Акцент в тазгодишните открити приемни на Областния център ще бъде финансирането на проектни идеи по Програмата за развитие на селските райони,...

Публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили
14.07.2020
ОБЯВА   На основание чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.29 от НРПУРОИ на Общински съвет Априлци, Решение № 112 от Протокол №12/28.05.2020 г. на Общински съвет Априлци и Заповед № 223/10.06.2020 г. и Заповед №291/14.07.2020г. на Кмета на Община Априлци.   Община Априлци ще проведе повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили съгласно приложен опис.  Повторния публичния търг ще се проведе на 24.07.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Априлци. Тръжната документация ще се закупува в касата на Общинския Център за информация и услуги на първия етаж в сградата на Община Априлци срещу 20 лв. без ДДС до 12.00...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"