Български пощи
Новини и съобщения

ПОКАНА: ОТНОСНО Провеждане на консултации за състава на СИК в Община Априлци за произвеждане на изори за членове на Европейския парламент от РБ на 26 май 2019 г.
15.04.2019
ПОКАНА             Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени с Решение 4-ЕП от 23.03.2019г., Указ № 53/19.03.2019г. (ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.) на Президента на Република България, чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 12.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Решение № 16-ЕП от 11.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Ловеч, Ви каня на 18.04.2019 г./четвъртък/ от 13.00 ч. в залата на ОбС – Априлци намираща се на втория етаж на сградата на Общинска администрация – Априлци, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията на община...

Съобщение за подаване на заявление за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
05.04.2019
Съобщение за подаване на заявление за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в Общински център за информация и услуги на гражданите, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Априлци, по електронен път на следния e-mail: aprltsi1976@abv.bg, както и в кметствата и кметските наместничества от община Априлци, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:  До 15.04.2019 г. гражданин на друга...

Обява до заинтересованите лица и общественост за Изграждане на нова площадка № 2 за третиране и съхранение на ИУМПС в ПИ 52218.513.320
02.04.2019
Обява от "МТМ-ТРАНС" ЕООД до заинтересованите лица и общественост за Изграждане на нова площадка № 2 за третиране и съхранение на Излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 52218.513.320 - град Априлци, квартал Зла река.

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.530.654
27.03.2019
О Б Я В Л Е Н И Е№ 352Априлци 26.03. 2019г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №85/25.03.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен имот с идентификатор 52218.530.654, по кадастралната карта  на  гр. Априлци,  кв. Център, област Ловеч,  който да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот по  имотни граници - УПИ  I-530.654, с конкретно предназначение „За жилищно застрояване” при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от...

Допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 66771.501.385 и 66771.501.386
19.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ№ 331Априлци, 19.03.2019г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №76/15.03.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 66771.501.385  и 66771.501.386 по кадастралната карта на с.Сканадалото, обособени в УПИ VIII,кв.14 и промяна на улична регулация между о.т.109, 106, 107 към о.т.70 по регулационния план на с. Скандалото, област Ловеч, с което:1. ПИ с идентификатори 66771.501.385 и 66771.501.386 се обособят в самостоятелни урегулирани поземлени имоти - УПИ VШ-385 и УПИ Х-386 като вътрешните регулационни граници...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"