Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.531.96, включен в УПИ IX от кв. 42 по плана на гр. Априлци, кв. Център
04.09.2017О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1092
Априлци, 01.09.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №329/31.08.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.531.96, включен в УПИ IX  от кв. 42 по плана на гр. Априлци, кв. Център., с което:
1.Поземлен имот с идентификатор 52218.531.96 по КК на гр. Априлци да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ IX -96, регулационните граници на който да се поставят в съответствие с имотните граници   с предназначение за „Жилищно застрояване”, със следните нормативи на застрояване: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване да не надвишава 60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%, начин на застрояване –свободно разположено в урегулирания поземлен имот.Плана за застрояване да предвиди свързано допълващо  застрояване по границата с ПИ 52218.531.95 при условията на чл.21, ал.5 от ЗУТ - декларация с нотариална заверка по чл.21,ал.5 от ЗУТ от Христо Иванов Балджиев и Златинка Колева Балджиева с рег.№306/04.08.2017г.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ

Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"