Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Отваряне на ценови оферти в ОП 00016-2015-0002
13.05.2015УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ


ОТНОСНО: Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно – туристически център”
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно – туристически център”

ще се проведе на 18.05.2015 г. /Понеделник/ от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски " № 109;


При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"