Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.513.7, попадащ в УПИ I , КВ.31 И В УПИ XI ,КВ.32 и улична регулация ОТ О.Т. 140 - 136 през О.Т. 1139-138-137А-137, кв.Зла река, гр.Априлци
04.09.2017О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1091
Априлци, 01.09.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №330/31.08.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за    изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 52218.513.7, попадащ в УПИ I , КВ.31 И В УПИ XI ,КВ.32 и улична регулация ОТ О.Т. 140 - 136 през О.Т. 1139-138-137А-137,  кв.Зла река, гр.Априлци. От поземлен имот с идентификатори 52218.513.7  да се урегулират два нови УПИ, съответно с номера УПИ I  и  УПИ XI, кв.32, а останалите имоти в кв.31 и кв.32, засегнати от изменението да се урегулират  в  самостоятелни поземлени имоти по имотни граници. Поземлен имот с идентификатор  52218.513.12, отреден „За озеленяване”  да се урегулира по имотни граници с номер XV-12, кв.32, като  се предвиди режим на устройство съобразно изискванията за жилищна устройствена зона с малка височина на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Заснетия път по кадастралната карта на гр.Априлци от пл.”Лъгът” до проектирана улица с о.т.138А да се проектира като улица, която да обслужва поземлените имоти по нея, при спазване на изискванията на Наредба №2 за от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.).
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ

Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"