Български пощи
Заповеди
Заповед № 354 от 19.09.2017 г. за определяне границите на районите, честотата на обслужване и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които общината ще извършва през 2018 г.
19.09.2017


ЗАПОВЕД
№ 354
Априлци, 19.09.2017г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.63, ал.2 от ЗМДТ
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. Границите на районите, честотата на обслужване и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закон за местни данъци и такси, които общината ще извършва през 2018 год., а именно: организирано сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци на депа и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на гр. Априлци и трите населени места в община Априлци, както следва:  

№ по ред

Райони 

Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ

Сметосъбиране и сметоизв.

Обезвр. на битови отпадъци

Чист. на терит. за общ. ползв.

I

1. кв.Център – всички улици, махали, местности, имоти и др. с изключение на тези, посочени и включени в раздел I, т. 2 

ДА

ДА

ДА

 

2. кв. Център

 

 

 

 

- Делиите

НЕ

НЕ

ДА

 

- Кривоя

НЕ

НЕ

ДА

 

- Щърбаните

НЕ

НЕ

ДА

 

- Долни шоляци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Горни шоляци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Тотевци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Ранковци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Кривошиите

НЕ

НЕ

ДА

 

- Пряслъпа

НЕ

НЕ

ДА

 

- Шеневци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Вълевци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Колевци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Глоговица

НЕ

НЕ

ДА

 

- Витаните

НЕ

НЕ

ДА

 

- Недювци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Чакърите

НЕ

НЕ

ДА

 

Код на махалите, изброени в т.2 – 68761

НЕ

НЕ

ДА

II

1. кв. Острец -  всички улици, махали, местности, имоти и др. с изключение на тези, посочени и включени в раздел II, т. 2 

ДА

ДА

ДА

 

2. кв. Острец

 

 

 

 

- Балавури

НЕ

НЕ

ДА

 

- Барбули

НЕ

НЕ

ДА

 

- Бъжевци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Пеновци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Долни паздери

НЕ

НЕ

ДА

 

- Ковачи

НЕ

НЕ

ДА

 

- Сомлевци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Горна Маришница

НЕ

НЕ

ДА

 

- Трапът

НЕ

НЕ

ДА

III

1. кв.Видима - всички улици, махали, местности, имоти и др. с изключение на тези, посочени и включени в раздел III, т. 2 

ДА

ДА

ДА

 

2. кв. Видима

 

 

 

 

- Гробът

НЕ

НЕ

ДА

 

- Манафите

НЕ

НЕ

ДА

 

- Келешите

НЕ

НЕ

ДА

 

- Миховци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Къневци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Королезите

НЕ

НЕ

ДА

 

- Горнените

НЕ

НЕ

ДА

IV

1. кв. Зла река - всички улици, махали, местности, имоти и др. с изключение на тези, посочени и включени в раздел IV, т. 2 

ДА

ДА

ДА

 

2. кв. Зла река

 

 

 

 

- Гръстовци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Чоповци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Пастухани

НЕ

НЕ

ДА

 

- Йотовци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Липака

НЕ

НЕ

ДА

 

- Фъшевци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Дудреци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Каменно бърдо

НЕ

НЕ

ДА

 

- Сяровци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Гечевци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Иванджици

НЕ

НЕ

ДА

 

Код на махалите, изброени в т.2  - 01002

НЕ

НЕ

ДА

V

1. с. Велчево- всички улици, махали, местности, имоти и др. с изключение на тези, посочени и включени в раздел V, т. 2 

ДА

ДА

ДА

 

2. с. Велчево

 

 

 

 

- Мачковци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Марино

НЕ

НЕ

ДА

 

- Врабците

НЕ

НЕ

ДА

 

- Стоевци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Долно бранево

НЕ

НЕ

ДА

 

- Горно бранево

НЕ

НЕ

ДА

 

- Горно джокари

НЕ

НЕ

ДА

 

- Врачени

НЕ

НЕ

ДА

 

- Дановци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Йорговци

НЕ

НЕ

ДА

 

- Чернево

НЕ

НЕ

ДА

VI

1. с.Скандалото – всички улици, махали, местности, имоти и др. с изключение на тези, посочени и включени в раздел VI, т. 2 

ДА

ДА

ДА

 

2. с. Скандалото

 

 

 

 

 Мах. Кованджии

НЕ

НЕ

ДА

 

 Мах.Павловото

НЕ

НЕ

ДА

VII

1.с.Драшкова поляна -  всички улици, махали, местности, имоти и др. с изключение на тези, посочени и включени в раздел VII, т. 2 

ДА

ДА

ДА

 

2. с. Драшкова поляна

 

 

 

 

- Балинцово

НЕ

НЕ

ДА

 

- Липова могила

НЕ

НЕ

ДА

 

- Могилата

НЕ

НЕ

ДА

 

- Бенево

НЕ

НЕ

ДА

За незастроените урегулирани поземлени имоти се заплаща такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване /тротоари, улици, площади, паркове, градинки и др./
       2. Честота на сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на регионално депо Троян-Априлци:
Сметопочистването и сметоизвозването по квартали и села e с честота 4 пъти месечно /един път седмично/ със сметоизвозващи машини - “ISUZU”и “IVECO”, които обслужват контейнерите тип “Бобър” и съдовете за битови отпадъци с вместимост 0,12 м³., контейнеровоз “ГАЗ” 53, почистващ контейнерите с вместимост 4 м³ и 2м³ .
Препис от настоящата заповед да се обяви публично на населението в град Априлци и 3-те населени места в Община Априлци, като се постави на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите и публикува в сайта на Община Априлци.
Същата да се предостави на служителите в звено „Местни данъци и такси”,  кмета на с. Велчево и кметските наместници на с. Скандалото и с. Драшкова поляна за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. Кмета на Община Априлци.


МЛАДЕН  ПЕЛОВ …./ П /…….
Кмет на Община Априлци


*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"