Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Заповед № 243-11.07.2019 г. на Кмета на Община Априлци по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и предприемане на мерки за недопускане и разпространение на болестта на територията на Община Априлци
11.07.2019

 

З А П О В Е Д
№ 243
Априлци:11.07.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.133, ал.2, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Заповед № РД-07-104/09.07.2019г. на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), Заповед РД - 07-104/09.07.2019г. на Областен управител на област Ловеч, относно усложнената епизоотична обстановка в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и предприемане на мерки за недопускане и разпространение на болестта на територията на Община Априлци. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.133, ал.2, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Заповед № РД-07-104/09.07.2019г. на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), Заповед РД - 07-104/09.07.2019г. на Областен управител на област Ловеч, относно усложнената епизоотична обстановка в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и предприемане на мерки за недопускане и разпространение на болестта на територията на Община Априлци

НАРЕЖДАМ

  1. Да не се допуска търговията и придвижването на свине без придружителни документи.
  2. Да се извърши преброяване на домашните свине във всяко едно населено място срещу подпис от собственика на животните и списъците да се предоставят в ОДБХ-Ловеч.
  3. Всяко едно кметство да си определи място за обезвреждане/загробване/ на трупове.
  4. Кметовете и кметските наместници да проведат разяснителна кампания по населени места с цел информиране на населението, което отглеждат свине за предприемане на мерки и завишаване на контрола във връзка с усложнената епизоотична обстановка – спазване на мерките за биосигурност в животновъдните обекти.
  5. Незабавно информиране ОДБХ-Ловеч за всяко открито мъртво или показващо нетипично поведение диво прасе.
  6. Незабавно информиране на ОДБХ-Ловеч или Официалния ветеринарен лекар /ОВЛ/ на общината за необичайни клинични признаци и включително внезапна смърт при домашните свине.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Априлци, официалния ветеринарен лекар на община Априлци и органите на Районно управление на МВР – Троян .
До отмяната на повишената епизоотична готовност, периодично, в края на всеки месец, официалния ветеринарен лекар на община Априлци да информира кмета на община Априлци за епизоотичната обстановка на територията на община Априлци.
Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет-страница на Община Априлци.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ .../П/...
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"