Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Стартира важен екологичен проект АДБФП ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005
06.07.2020


На 08.07.2020 г. от 11:00 часа на местност "Троянското поле", с. Калейца, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ и начална пресконференция
 по проект АДБФП ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“ - чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв., от които: 4 595 576,97 лв. безвъзмездната финансова помощ, в т. ч. 3 906 240,42 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 689 336,55 лв. национално съфинансиране; 689 336,55 лв. собствен принос на общините Троян и Априлци.


Проект с АДБФП ИСУН №BG 16М1OР002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура
(инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани
биоразградими и/или зелени отпадъци)за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на
регион Троян, вклкиващ общините Троян и Априлци“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"