Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление № 1048/07.07.2020 г. pd допуснато изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 23621.502.29 по кадастралната карта на с. Драшкова поляна, строителен полигон на махала „Липова могила”, общ. Априлци, област Ловеч
08.07.2020

Общинска администрация - гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтересованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед № 273/06.07.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за   подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 23621.502.29 по кадастралната карта на с. Драшкова поляна, строителен полигон на махала „Липова могила”,  общ. Априлци, област Ловеч, с който:

В проекта на плана за регулация да се предвиди урегулиране на поземлен имот с идентификатор 23621.502.29 по имотни граници.

 Да се определи предназначението на новообособения урегулиран поземлен имот II-502.29 за ниско жилищно застрояване.

В проекта на плана за застрояване да се установи начин на свободно застрояване в имота, определено с външни и вътрешни ограничителни линии на застрояване, до които могат да се разполагат сградите при свободно застрояване при спазване на чл.31, ал.1, от ЗУТ. Характера на застрояването да бъде – ниско с височина до 10м. Да се определи режим на устройство съобразно изискванията за устройство на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  – чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ  при спазване на следните нормативи – плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

 

Съгласно чл.124б,ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"