Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление № 1049/07.07.2020 г. за допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.548.655 по кадастралната карта на гр. Априлци, обособен в УПИ II-655 в кв. 86 с отреждане „За жилищно строителство” по плана на кв. Видима, гр. Априлци, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНС – гр. Ловеч
08.07.2020

Общинска администрация - гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтересованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед № 265/29.06.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на  подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.548.655 по кадастралната карта на гр. Априлци, обособен в УПИ II-655 в кв. 86 с отреждане „За жилищно строителство” по плана на кв. Видима, гр. Априлци, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНС – гр. Ловеч, с който:

В проекта за изменение на плана за регулация да се предвиди урегулиране на поземлен имот с идентификатор 52218.548.655 по имотни граници като уличната регулация на улица между о.т. 244 и о.т.244А се проведе по имотната граница на поземления имот.  Да се запази предназначението на новообособения урегулиран поземлен имот II-655 в кв.86 по плана на кв.Видима, гр. Априлци за ниско жилищно застрояване.

В проекта за изменение на плана за застрояване да се установи начин на свободно застрояване в имота, определено с външни и вътрешни ограничителни линии на застрояване, до които могат да се разполагат сградите при свободно застрояване при спазване на чл.31, ал.1, от ЗУТ. Характера на застрояването да бъде – ниско с височина до 10м. Да се определи режим на устройство съобразно изискванията за устройство на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  – чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ  при спазване на следните нормативи – плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"