Български пощи
Добре дошли!

Райски кът в сърцето на Балкана

Иконата на св. Новоселски мъченици

Фолклорен фестивал в Априлци

Парк Зла река

Тодоров ден в Априлци

Видимско пръскало

Град Априлци се намира в планински район. Разположен е в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина — връх Ботев, недалеч от връх Марагидик. До града се достига от запад по шосеен път от град Троян и Орешака. От север - през Граднишкият боаз (до село Кръвеник) по асфалтов път или през Дебневският боаз. И от североизток през Батошевският боаз по новоасфалтираният но тесен и с остри завои път.
Организация на движението nа 10.02.2018 г. в Община Априлци и гр.Априлци, във връзка с провеждане на празника на „Сланината и греяната ракия”
07.02.2018
Община Априлци уведомява всички граждани и гости на град Априлци, че във връзка с провеждане на 10.02.2018 г. на осмото издание на традиционният празник на...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.544.75
07.02.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 204Априлци, 07.02.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията...

Съобщене до производителите и търговците участници в ПРАЗНИКА НА "СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ"
06.02.2018
Уважаеми дами и господа производители и търговци,Настаняването ви на определената търговска площ за празника на сланината и греяната ракия, който ще се проведе на 10.02.2018...

Конкурс длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Априлци
02.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Община Априлци със седалище и адрес на управление: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109На...

Тодоровден в Априлци 24.02.2018 г.
01.02.2018
Преданията разказват, че на този ден светецът обличал девет кожуха и отивал при Бога да проси за лято. В представите на древните българи Тодоровден е...

Допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.541.302
30.01.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 172 от 30.01.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
31.05.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач за нуждите...

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци
16.10.2016
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град АприлциИнформация за публикувана в профила на...

Пазарна кйонсултация за Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общински път по проект „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/
29.09.2016
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла...

ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП
25.09.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОПОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.
19.09.2016
Пъървоначалният срок за получаване на оферти за Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г. е...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
21.08.2016
СЪОБЩЕНИЕна основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки Във връзка с обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет:...

Заповед № 42 от 06.02.2018 г. за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 52218.513.113
06.02.2018
З А П О В Е Д№ 42Априлци, 06.02.2018г. остъпило е заявление с вх.АУ-03-03-1474/29.12.2017г. от Владимир Христов Владимиров – пълномощник на „ДМД Ауто”ЕООД, пълномощно с рег....

Заповед № 43 от 06.02.2018 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ за поземлен имот 52218.541.658
06.02.2018
З А П О В Е Д№ 43Априлци, 06.02.2018г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-03-1449/11.12.2017г. от Игор Генадиевич Черниш, управител на „ЧЕРПЕТ” ЕООД гр. Варна, чрез...

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор идентификатор 52218.157.11
04.01.2018
З А П О В Е Д№ 12Гр.Априлци, 04.01.2018 г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-031293/26.10.2017г. от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, с искане за одобряване...

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за поземлен имот 52218.547.726
22.12.2017
З А П О В Е Д№ 459Гр.Априлци, 22.12. 2017 г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-09-1213/06.10.2017г. от „Млечен хит” ЕООД гр. София с искане за...

Заповед № 449 / 15.12.2017 г. за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.853.40
15.12.2017
З А П О В Е Д№ 449Априлци, 15.12.2017 г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-031296/27.10.2017г. от Ивайло Николаев Малеевски и Елза Иванова Малеевска, с искане...

Заповед № 354 от 19.09.2017 г. за определяне границите на районите, честотата на обслужване и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които общината ще извършва през 2018 г.
19.09.2017
ЗАПОВЕД№ 354Априлци, 19.09.2017г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.63, ал.2 от ЗМДТ О П Р Е Д Е Л Я М : 1. Границите на районите,...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"