Български пощи

ЗАПОЕД № 190 / 10.05.2017 г. за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546.338
10.05.2017
З А П О В Е Д№ 190Априлци, 10.05.2017г. Постъпило е заявление с вх.АУ-03-03-375/31.03.2017г.  от„Х.С.С.“ ЕООД чрез Румяна Тодорова Стефанова с пълномощно рег. №5557/26.03.2016 г. на нотариус с рег. №379 на НК, с документ за собственост -  н.а. №180, т.X, д. №2334, вх. рег. №2851/2008 г. на Служба по вписванията гр. Троян, с което  е поискано одобряване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 52218.546.338 по КК на гр. Априлци, който е обособен в УПИ V с предназначение „за почивни станции“ и в УПИ VI с предназначение „за озеленяване“ от кв.60 по регулационния план на гр. Априлци,...

Заповед № 185 / 04.05.2017 г. за одобреване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 10567.35.227
04.05.2017
З А П О В Е Д№ 185Априлци, 04,05.2017 г. Постъпило е заявление с вх. №519/10.3 1.2016 г.  от Иван Радилов Василев, собственик на поземлен имот с идентификатор 10567.35.227 по кадастралната карта на с.Велчево, област Ловеч, съгласно нот.акт  №15, том V,  дело №727/2015 г., вписан с рег.№1156 на Служба по вписванията гр.Троян, с искане за одобряване на проект за   подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за  поземлен имот с идентификатор 10567.35.227 по кадастралната карта на с.Велчево, област Ловеч, като  гореописания поземлен имот  се предвиди за изграждане на “Селскостопанска сграда за отглеждане на животни-кози, битови помещения и сгради за съхранение...

Забрана на къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”
16.03.2017
Със Заповед № 97 от 17.03.2017 г. ма Кмета на Община Априлци е забранено къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”, преминаващи през територията на община Априлци, целогодишно. При нарушения на заповедта, ще се съставят актове за установено административно нарушение от длъжностни лица, определени от Кмета на община Априлци. Пълен текст на Заповед № 97 от 17.03.2017 г. ТУК

Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци
16.02.2017
                Със Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/,  като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за поземлени имоти с идентификатори  10567.501.133 , 10567.501.131 и 10567.501.132  по кадастралната карта на с. Велчево, общ..Априлци, отредени в УПИ VI с предназначение “ За обществен център и озеленяване” и за улица с О.Т. 103 до О.Т. 83. по действуващия  регулационния план на с. Велчево, община Априлци , собственост на Иван Венциславов НеджинПълен текст на Заповед № 53 от...

Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на ОДЗ - Ловеч
06.10.2014
Със Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч е прекратена процедурата по сключването на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищата на Община Априлци - с.Велчево, с. Скандалото, с. Драшкова поляна и гр.Априлци, за стопанската 2014/2015 годинаПълният текст на Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч

Заповед № 298 от 24.09.2014 г., за недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на нормално протичане на изборния процес и въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки
24.09.2014
ЗАПОВЕД№ 298гр. Априлци, 24.09.2014г.   С Указ № 201 от 06.08.2014 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г.), Президентът на Република България насрочи на 05 октомври 2014 г. избори за Народно събрание.   Съгласно чл. 133, ал. 6 от Изборния кодекс и т. 15.8 от Решение на ЦИК № 722-НС от 15.08.2014 г., не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. С цел недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на нормално протичане на изборния процес, възниква необходимост от въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки на...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"