Български пощи
Новини и съобщения

Публичен търг на 05.10.2017 г. за отдаване под наем на необходими технологични части от ретланслаторна мачта с идентификатор 52218.479.63.2 и части от сграда с идентификатор 52218.479.63.1
26.09.2017
ОБЯВА На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.70, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 349/29.07.2017 г. на Общински съвет - Априлци Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на три обособени позиции /ОБП/: /ОБП№1/, /ОБП№2/ и /ОБП№3/  представляващи необходимите  технологични части от ретланслаторна мачта с идентификатор 52218.479.63.2 и част от сграда за: /ОБП№1 – в размер на 5,4 кв.м./, /ОБП№2 – в размер на 8...

Община Априлци се присъединява към инициативата "Да изчистим България ЗАЕДНО"
08.09.2017

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.513.7, попадащ в УПИ I , КВ.31 И В УПИ XI ,КВ.32 и улична регулация ОТ О.Т. 140 - 136 през О.Т. 1139-138-137А-137, кв.Зла река, гр.Априлци
04.09.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1091Априлци, 01.09.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №330/31.08.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за    изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 52218.513.7, попадащ в УПИ I , КВ.31 И В УПИ XI ,КВ.32 и улична регулация ОТ О.Т. 140 - 136 през О.Т. 1139-138-137А-137,  кв.Зла река, гр.Априлци. От поземлен имот с идентификатори 52218.513.7  да се урегулират два нови УПИ, съответно с номера УПИ I  и  УПИ XI, кв.32, а...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.549.21
04.09.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1093Априлци, 01.09.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №320/18.08.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  52218.549.21 – застроен, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Видима, строителен полигон „Габровница”, област Ловеч. От поземлен имот с идентификатор 52218.549.21, да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-549.21, с предназначение  „За  жилищно строителство”, при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии...

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.531.96, включен в УПИ IX от кв. 42 по плана на гр. Априлци, кв. Център
04.09.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1092Априлци, 01.09.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №329/31.08.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.531.96, включен в УПИ IX  от кв. 42 по плана на гр. Априлци, кв. Център., с което:1.Поземлен имот с идентификатор 52218.531.96 по КК на гр. Априлци да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ IX -96, регулационните граници на който да се поставят в съответствие с...

Изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за урегулирани поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец
15.08.2017
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е№ 1013Априлци, 15.08.2017 г. Община Априлци, област Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че на основание, чл.134, ал.1, т.1,  чл.110, ал.1, т.1,  от ЗУТ и Заповед №262/07.07.2017 г. на Кмета на община Априлци,  е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани  поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец, гр.Априлци с което:1. УПИ I-546.461, отреден за „Дом за стари хора“  и УПИ X-546.301 с предназначение за  „Жилищно строителство” се урегулират в  самостоятелен  поземлен имот с номер I-461.301, в кв.50 по...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"