Български пощи
Новини и съобщения

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 52218.638.11, гр.Априлци, кв.Център, строителен полигон „Паздерите”
14.11.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1414Априлци, 14.11.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №365/13.11.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.638.11, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Център, строителен полигон „Паздерите”, област Ловеч, който да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот по имотни граници с конкретно предназначение  „За ниско жилищно застрояване” при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност...

Tърг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за 2018 г.
26.10.2018
О Б Я В А На основание чл.35 от ЗОС, чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и чл.115 от Закона за горите, чл.23 от НРУГТ – собственост на Община Априлци Глава ІІІ, чл.46, т.1, чл. 49, ал.1, т.1 и чл.38 от НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях  и Решение № 486 от Протокол № 48/27.09.2018 г. на Общински съвет Априлци Община Априлци:1. Ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по подотдели съгласно Опис - Приложение № 12. Начална тръжна цена на дървесината е описана в колона 25 /двадесет и пет/...

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.650, включен в УПИ I и в УПИ III и IV от кв.84 по плана на кв. Видима, гр. Априлци
25.10.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1347Априлци, 25.10.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №346/24.10.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот 52218.548.650, включен в УПИ I, /отреден „За магазини”/ и в УПИ III и IV - с предназначение „За жилищно строителство” от кв.84 по плана на кв. Видима, гр. Априлци с което:От поземлен имот идентификатор 52218.548.650 по кадастралната карта на гр. Априлци, да...

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 52218.531.178 и ПИ 52218.331.179
25.10.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1344Априлци, 25.10.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №337/12.10.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект  за изменение на подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори  52218.531.178 и ПИ 52218.331.179 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Център, област Ловеч, с който:1.1 От проектни имоти с идентификатори 52218.531.312 и 52218.531.314 и придаваемата част от общинския имот с проектен идентификатор 52218.531.317 се обособи УПИ VII-312,314,317, а от проектни...

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 в УПИ IV, кв. 53, гр. Априлци, кв.Острец
25.10.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1346Априлци, 25.10.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №345/23.10.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН  ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 в УПИ IV,  кв. 53, гр. Априлци, кв. Острец, с който :1. От поземлен имот с идентификатор 52218.546.391 да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот с номер VI-391 и предназначение „За жилищно строителство”, регулационните граници на който да се...

Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете
01.10.2018
  Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете Всеки обект, в който се отглеждат свине следва да има сключен с регистриран ветеринарен лекар договор за ветеринарномедицинско обслужване.Във всички обекти  е  забранено  изхранване  на кухненски  отпадъци.Какви са мерките за биосигурност, на  които трябва да отговарят  отделните обекти за отглеждане на свине и какво представляват те по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност:„Лично стопанство”/стопанство тип „заден двор” е отглеждане на животни в двор на къща (жилище), в която могат да се отглеждат до 5 броя свине за угояване за лични нужди (в този обект НЕ...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"