Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Съобщение
04.12.2019
С ъ о б щ е н и е      На вниманието на всички граждани!     Във връзка с обновяването на програмния продукт Данъчна служба няма да работи от 04.12.2019 г. след 13:00 ч. до 06.12.2019 г., до 13 ч.

Община Априлци – гр. Априлци търси да назначи служител на длъжност Специалист „Туризъм, култура и спорт”
03.12.2019
  ОБЯВЛЕНИЕОбщина Априлци – гр. Априлци  Търси да назначи служител на длъжност Специалист „Туризъм, култура и спорт”, при следните условия: Изисквания за заемане на длъжността: образование – висше, магистър (по възможност „Туризъм”); минимален професионален опит – 2 години; вид на правоотношението – трудово Допълнителни квалификации и умения: Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативна уредба. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено висше образование и допълнителна квалификация (ако има такава); копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит; Заявлението и документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на гражданите, гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, деловодство...

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
29.11.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „ Промяна предназначението на земеделска земя в размер на 1581 кв.м., представляваща поземлен имот с идетнтификатор 52218.817.38, в местност „Среден рът”, кв. Острец, гр. Априлци за изграждане на еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 250 кв.м.”, с възложител Емил Димитров Петков – гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” № 4, вх. Б, ап. 18ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  и Информация по чл.4 ал.3 от Наредбата за ОВОС

Съобщение до гражданите на община Априлци
25.11.2019
За повече информация - Тук

Обявление за промяна на „Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци” 
25.11.2019
Обявление за промяна на „Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци”  На основание чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 4 от Закона за нормативните актове,  се предоставя 30 – дневен срок, считано от 25.11.2019 г. до 27.12.2019 г. включително, за предложения и становища по Проекта на „Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци”, на адрес: гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: os_aprilci@abv.bg

Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води
12.11.2019
Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез каптиран извор „КИ Глогът – ВиК Ловеч – Априлци”, с цел – Обществено питейно-битово водоснабдяване.    В Община Априлци е постъпило Съобщение  по чл. 62а, ал.2  от Закон за водите,  от  Басейнова дирекция за управление на водите в „Дунавски район” - гр. Плевен,  относно подадено Заявление с вх. № РР-02-301/02.08.2019г. от  „ВиК” АД – гр. Ловеч и започнала процедура  по издаване на разрешително за водовземане от подземно водно тяло „Карстови води в Централен Балкан” с код  BG1G0000TJK045, чрез каптиран извор „КИ Глогът – ВиК...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"