Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили
14.07.2020
ОБЯВА   На основание чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.29 от НРПУРОИ на Общински съвет Априлци, Решение № 112 от Протокол №12/28.05.2020 г. на Общински съвет Априлци и Заповед № 223/10.06.2020 г. и Заповед №291/14.07.2020г. на Кмета на Община Априлци.   Община Априлци ще проведе повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили съгласно приложен опис.  Повторния публичния търг ще се проведе на 24.07.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Априлци. Тръжната документация ще се закупува в касата на Общинския Център за информация и услуги на първия етаж в сградата на Община Априлци срещу 20 лв. без ДДС до 12.00...

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
10.07.2020
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: Изграждане на нов обект „Еднофамилна жилищна сграда за сезонно ползване”, находяща се в ПИ с идентификатор 23621.502.29 по КККР на с. Драшкова поляна, махала Липова могила, общ. Априлци, обл. Ловеч, с възложител Николай Марков Найденов - гр. Червен бряг, ул. „Панайот Волов” № 11а. Обява до заинтересованите лица и общественост и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

Обявление № 1049/07.07.2020 г. за допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.548.655 по кадастралната карта на гр. Априлци, обособен в УПИ II-655 в кв. 86 с отреждане „За жилищно строителство” по плана на кв. Видима, гр. Априлци, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНС – гр. Ловеч
08.07.2020
Общинска администрация - гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтересованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед № 265/29.06.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на  подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.548.655 по кадастралната карта на гр. Априлци, обособен в УПИ II-655 в кв. 86 с отреждане „За жилищно строителство” по плана на кв. Видима, гр. Априлци, одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г. на Председателя на ИК на ОНС – гр. Ловеч, с който: В проекта за изменение на...

Обявление № 1048/07.07.2020 г. pd допуснато изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 23621.502.29 по кадастралната карта на с. Драшкова поляна, строителен полигон на махала „Липова могила”, общ. Априлци, област Ловеч
08.07.2020
Общинска администрация - гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтересованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед № 273/06.07.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за   подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 23621.502.29 по кадастралната карта на с. Драшкова поляна, строителен полигон на махала „Липова могила”,  общ. Априлци, област Ловеч, с който: В проекта на плана за регулация да се предвиди урегулиране на поземлен имот с идентификатор 23621.502.29 по имотни граници.  Да се определи предназначението на новообособения урегулиран поземлен имот II-502.29 за ниско...

До СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ В НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН, относно регистрация па водовземни съоръжения, захранващи и ползващи вода в обекти на физически и юридически лища, на територията на Национален парк "Централен Балкан“
07.07.2020
С писмо Изх.№91 00-7/06.07.2020 г. Министерство на околната среда и водите и Дирекция Национален парк "Централен Балкан" информират всички СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ В НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН, относно регистрация па водовземни съоръжения, захранващи и ползващи вода в обекти на физически и юридически лища, на територията на Национален парк "Централен Балкан“.писмо Изх.№91 00-7/06.07.2020 г. Министерство на околната среда и водите и Дирекция Национален парк "Централен Балкан"  

Стартира важен екологичен проект АДБФП ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005
06.07.2020
На 08.07.2020 г. от 11:00 часа на местност "Троянското поле", с. Калейца, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ и начална пресконференция по проект АДБФП ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“ - чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв., от които: 4 595 576,97 лв. безвъзмездната финансова помощ, в т. ч. 3 906 240,42 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"