Български пощи
Новини и съобщения

Публичен търг за наддаване за продажба на стояща дървесина на корен подотдели 136 "а" и 136 "в"
08.11.2017
На основание чл.35 от ЗОС, чл.23 от НРУГТ – собственост на Община Априлци, Глава ІІІ, чл. 55, чл. 49, ал. 1, т. 1  от НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях  и Решение № 372 от Протокол № 33/26.10.2017 г. на Общински съвет Априлци1.    Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в подотдели 136”а” – бук /дърва/, пробирка 10% в размер на 181 пл.куб.м.  и 136”в” - бук /дърва/, прореждане 10% в размер на 201 пл.куб.м. и габър/дърва/, прореждане 10% в размер на 20...

Допуснато изработване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за пи 52218.541.658
01.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1370Априлци, 31.10.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №412/30.10.2017г. на Кмета на Община Априлци е  допуснато изработване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за пи 52218.541.658,  включен в УПИ III-018053,301 от кв. 40 по плана на гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец с което:1. От поземлен имот с идентификатор 52218.541.658 да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот III-658, от кв.40, регулационните граници на който да се поставят в съответствие с имотните граници и се предвиди режим на устройство...

Допуснато изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.262.62
01.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1369Априлци, 31.10.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №411/30.10.2017г. на Кмета на Община Априлци е  допуснато изработване на подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с идентификатор 52218.262.62, който да се урегулира по имотни граници с номер I-262.62. Плана за застрояване да предвиди запазване на съществуващата туристическа сграда, местоположението на която определя свързано застрояване по границата с поземлен имот 52218.262.65 при спазване на изискванията на чл.21,ал.1 и ал.2 и чл.31,ал.1, във връзка с...

Допуснато изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ 52218.546.178
24.10.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1345гр.Априлци 24.10.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №408/20.10.2017г. на Кмета на Община Априлци е  допуснато изменение на подробния устройствен план – план за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ , с който:1.От поземлен имот с идентификатор 52218.546.178 да се обособят  два нови урегулирани поземлени имота, съответно с номера VII-550, VIII-551,в кв.13, в съответствие с идеалните части от правото на собственост, като се запази предназначението им ниско жилищно застрояване съгласно приложената скица-проект за делба.Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи...

Актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци
16.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община АприлциПроектът на Актуализирана Общинска програмата за управление на отпадъците на територията на община Априлци за периода 2017-2020г. е изготвен при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане на Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци за периода 2017-2020г. от Общинският съвет – гр. Априлци, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в качеството ми на съставител на проекта за Актуализирана Общинска програма за...

Публичен търг на 05.10.2017 г. за отдаване под наем на необходими технологични части от ретланслаторна мачта с идентификатор 52218.479.63.2 и части от сграда с идентификатор 52218.479.63.1
26.09.2017
ОБЯВА На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.70, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 349/29.07.2017 г. на Общински съвет - Априлци Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на три обособени позиции /ОБП/: /ОБП№1/, /ОБП№2/ и /ОБП№3/  представляващи необходимите  технологични части от ретланслаторна мачта с идентификатор 52218.479.63.2 и част от сграда за: /ОБП№1 – в размер на 5,4 кв.м./, /ОБП№2 – в размер на 8...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"