Български пощи
Банкови сметки

Банкови сметки на Община Априлци

Банкова сметка на Възложителя - Община Априлци за внасяне на гаранции за участие и изпълнение
Банкова сметка /IBAN/: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10;
Банков код /BIC/: UBBSBGSF
Търговска банка" "ОББ" АД - клон Априлци
Банкова сметка на Възложителя - Община Априлци за закупуване на документации за участие в процедури
Банкова сметка /IBAN/: BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10;
Банков код /BIC/: UBBSBGSF
Търговска банка" "ОББ" АД - клон Априлци
Банкова сметка за заплащане на местни данъци и такси
Банкова сметка /IBAN/: BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10;
Банков код /BIC/: UBBSBGSF
Код за вид плащане:
- 44 14 00 – Патентен данък, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 22 00 – Данък върху наследството, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 23 00 – Данък върху превозните средства, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 24 00 – Такса битови отпадъци, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 25 00 – Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 28 00 – Туристически данък;
- 44 34 00 – Други данъци, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 65 00 – Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
Търговска банка" "ОББ" АД - клон Априлци
Банкова сметка за заплащане на наеми и продажби на общинско имущество
Банкова сметка /IBAN/: BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10;
Банков код /BIC/: UBBSBGSF
Код за вид плащане:
- 44 41 00 - Наеми на общинско имущество;
- 44 42 00 - Наеми на недвижимите имоти;
- 44 55 00 - Приходи от продажба на ДМА;
- 44 56 00 - Приходи от продажби на земя;

 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"