Български пощи
FastPay
00016-2020-0006ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"

Решение № 267 от 02.07.2020 г. на Кмета на Община Априлци за прекратяване на класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ - Публикувано на 02.07.2020 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Публикувано на 22.06.2020 г.
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ - Публикуван на 27.05.2020 г.
Протокол 2 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ - Публикуван на 02.07.2020 г.
Предварително обявление;
НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;

Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 27.04.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 27.04.2020 г.
Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие - Публикуванa на 27.04.2020 г.
Методика за оценкаПубликуванa на 27.04.2020 г.
Образци към документацията за участие
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - /PDF и XML/ ZIP документ
Приложение № 1Приложение № 2Приложение № 3Приложение № 4Приложение № 5Приложение № 6Приложение № 7Приложение № 7.1 - КСС


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
част "Архитектура"- текст, Лист 1, Лист 2, Лист 3, Лист 4;
част "Геодезия";
част "Конструкции";

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 27.04.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси № 1Публикувани на 05.05.2020 г.
Отговор на зададени въпроси № 2 - Публикувани на .....05.2020 г.
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"