Отговор № 1 на зададени въпроси за ОП „УКРЕПВАНЕ СКАТА НАД ИМОТ №52 НА УЛ.„РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” В ГР.АПРИЛЦИ”

Дата на публикуване: 14.10.2014 10:30
ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

Относно: Отговор на зададени въпроси

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
В общинска администрация постъпи въпрос от потенциален участник в процедура по реда на Глава 8 „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „УКРЕПВАНЕ СКАТА НАД ИМОТ №52 НА УЛ.„РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” В ГР.АПРИЛЦИ” .
Зададени са следните въпроси:
ВЪПРОС № 1: Не става ясно предвиден ли е аванс за изпълнението на поръчката ?
ОТГОВОР:
Финансирането на обекта се осъществява с одобрени средства от републиканския бюджет от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет - ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от  3 Юли 2014 г. Средствата са отпуснати като бюджетен лимит, поради което аванс за извършване на строително – монтажните работи не е предвиден.

ВЪПРОС № 2: Има разминаване в датите за входиране и отваряне на офертите, а именно:
•    краен срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 15.10.2014 г.
•    отваряне на офертите от 14:00 ч. на 15.09.2014 г
ОТГОВОР:  В актуалният образец на Публична покана липсва поле, в което бъде публикувана дата, час и място на отваряне на офертите. В подготвените указания до участниците тези данни са посочени но е допусната техническа грешка. Отварянето на подадените офертите ще се състои на 16.10.2014 г. от 11:00 ч.

С уважение,
БЕНКО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ
Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: