Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект № BG06RDNP001-7.006-0069-C01 "Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци"

Дата на публикуване: 13.09.2021 15:30

Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г.

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

 

Мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Главна цел: Инвестицията включва извършване на СМР и доставка на градско обзавеждане в Парк ПИ-52218.530.444 и Площад-ПИ 52218.530.411 в гр. Априлци

Проект №: BG06RDNP001-7.006-0069-C01 "Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци"

 


Наименование Брой тегления
Интернет сайт паркове.docx 220 Изтегли документ с име "Интернет сайт паркове.docx"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: