Екология

Дата на публикуване: 01.02.2018 08:38


Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018г.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Период на действие: 2015 г. – 2020 г.
Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци - Актуализирана през 2017 г.
Окончателен доклад “Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Априлци“
 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
 Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост
Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Фирми събиращи масово разпространени отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Троян – Априлци

Проект за проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система за управление на отпадъците

Можете да кажете на кучето си всичко ... освен сбогом 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ , КМЕТОВЕТЕ НА ТРОЯН И АПРИЛЦИ ОТКРИХА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение „Пристрояване за разширение на производствена сграда – цех за навиване на пружини”

"Да предадем старите си дрехи!"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно изясняване на обществения интерес, на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение „Изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 52218.914.20

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение "Подобряване на енергийната ефективност на външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци"

Заповед №426/17.08.2021 г. на кмета на Община Априлци, относно границите на районите, чистотата на обслужване и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, за 2022 г.

 Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение " Аварийно укрепване на имот кад.№ 52218.542.62 по кк на гр.Априлци, частни жилищни имоти на ул.”Русалийски проход” от № 40а до № 50 чрез изпълнение на подпорна стена"

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Ремонт на ул. “Капитан l ранг Христо Кукенски“ в гр. Априлци, кв. Острец, община Априлци

Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел – реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура – ремонт на мост над р. Острешка в гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ИМОТ КАД. № 52218.542.62 ПО КК НА ГР.АПРИЛЦИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЧАСТНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА УЛ.”РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” ОТ № 40А ДО №50 ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА"

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закон за водите


Наименование Брой тегления
Zapoved 426-17-08-2021.pdf 429 Изтегли документ с име "Zapoved 426-17-08-2021.pdf"
Всичко за вашето куче.pdf 920 Изтегли документ с име "Всичко за вашето куче.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: