Банкови сметки

Дата на публикуване: 14.04.2012 08:13


Банкови сметки на Община Априлци
Банкова сметка на Възложителя - Община Априлци за внасяне на гаранции за участие и изпълнение
Банкова сметка /IBAN/: BG82STSA93003300284710;
Банков код /BIC/: STSABGSF
Търговска банка" "ДСК" ЕАД
Банкова сметка за заплащане на местни данъци и такси
Банкова сметка /IBAN/: BG10STSA93008441104810;
Банков код /BIC/: STSABGSF
Код за вид плащане:
- 44 14 00 – Патентен данък, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 22 00 – Данък върху наследството, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 23 00 – Данък върху превозните средства, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 24 00 – Такса битови отпадъци, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 25 00 – Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 28 00 – Туристически данък;
- 44 34 00 – Други данъци, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 65 00 – Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
Търговска банка "ДСК" ЕАД 
Банкова сметка за заплащане на консумативи към договори за ползване на общински имот и други
Бюджетна банкова сметка /разплащателна/ BG47STSA93003111194510
Банкова сметка за заплащане на наеми и продажби на общинско имущество
Банкова сметка /IBAN/: BG10STSA93008441104810;
Банков код /BIC/: STSABGSF
Код за вид плащане:
- 44 40 00 - Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция (вкл.продажба на дървесина на корен)
- 44 41 00 - Приходи от наеми на имущество;
- 44 42 00 - Приходи от наеми на земя;
- 44 55 00 - Приходи от продажба на ДМА;
- 44 56 00 - Приходи от продажби на земя;
- 44 80 01 - Такси за технически услуги;
- 44 80 07 - Такси за административни услуги (вкл.режийни разноски по чл.53 от НРПУРОИ);

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: