Общинска собственост


  Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" за одобряване на споразимения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на Община Априлци - за 2021 година
  Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" за одобряване на споразимения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на Община Априлци

Протокол на комисия назначена със Заповед № 142 от 27.03.2020 г. за разпределение на имоти по чл.37и от ЗСПЗЗ
С Решение № 536, Протокол № 63 от 04.03.2015 г. Общински съвет - Априлци, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Априлци определи общинските имоти от Общинския поземлен фонд, с начина на трайно ползване "Ливада и пасище" за индивидуално и общо ползване.

Списък на общински имоти с Начин на Трайно Ползване Пасища, мери и ливади, определени за ОБЩО ползване актуален към 01.01.2021 г.
 
С Протоколно решение № 1 от 21.03.2014 г. на Комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-12-47 от 24.03.2014 г. на Директора на ОДЗ – Ловеч са определени са определени земеделските земи, които са останали след възстановяване собствеността на бившите собственици и които преминават в собственост на Община Априлци.

Земи в землището на гр.Априлци, ЕКАТТЕ:52218 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Скандалото ЕКАТТЕ:66771 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Велчево, ЕКАТТЕ:10567 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Драшкова поляна ЕКАТТЕ:23621 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)

Планови документи за общинската собственост


С Решение № 53 от Протокол № 9 / 16.02.2012 г. е приета мандатната Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Априлци за периода  2019-2023г.
 С Решение № 545 от Протокол № 65 / 26.03.2015 г. е приета Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти собственост на Община Априлци през 2020 г.
Документи

Публичен регистър на частната общинска собственост - актуален към 01.01.2021г.
Публичен регистър на разпоредителни сделки с недвижими имоти общинска собственост - актуален към 01.01.2021г.
Публичен регистър на публичната общинска собственост - актуален към 01.01.2021г.
Регистър за търговските дружества с общинско участие на Община Априлци - актуален към 01.01.2021г.
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2013 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2014 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2015 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ

  1. Основна рубрика: Икономика и собственост
  2. Общинска собственост - Текуща страница
  3. Транспортен достъп

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)