Новини и съобщения


02.08.2022
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 253/20.07.2022 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за поземлени имоти с идентификатор 52218.541.80, 52218.541.81,  52218.541.82,  52218.541.83, 52218.541.651 и 52218.541.725 по КККР на гр. Априлци, УПИ XXIII-271,  УПИ...

25.07.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЛОВЕЧ УВЕДОМЯВАВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ :Съгласно издадена Заповед №РД09-847/22.07.2022 г. на Министъра на земеделието, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари:Забранява се на земеделските стопани, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, в периода от 25 юли 2022 г. до 7 август...

19.07.2022
Община Априлци съобщава на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Априлци чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали” в Община Априлци, обл. Ловеч, с което община Априлци ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 - МИГ-Троян, Априлци, Угърчин__...

15.07.2022
Пожарите в горите са честонеконтролируеми и не рядко взимат човешки жертви.Причини за възникването им:– Небрежно боравене с огън и изхвърляне на горящи клечки кибрит и незагасени цигари;– Запалване на битови отпадъци или суха тревна растителност;– Техническа неизправност на машини и моторни превозни средства, работещи на полето и в гората;– Детска игра с огън;– Самозапалване на вещества и материали;– Природни явления (мълнии);– Късо съединение и аварии...

08.07.2022
СЪОБЩЕНИЕ  ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ  ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЛОВЕЧ ВИ УВЕДОМЯВА:                 В срок до 31 юли собствениците подават в Общинските служби по земеделие  по местонахождение на имотите декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ за  поземлените имоти, за които не са сключени договори за наем и аренда  или се обработват лично.                 В декларациите се посочва начина по който желаят да ползват всеки от имотите си през стопанската година...

07.07.2022
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2021 г.               Уважаеми жители на община Априлци,             На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета,...

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: