Новини и съобщения


24.02.2021
Общинска администрация - гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтересованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед  № 67/22.02.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на  подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.974.567, местност „Зеленикова поляна“, землище   гр. Априлци, кв. Острец. 1. В проекта за...


22.02.2021
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 59/19.02.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 23621.501.46, 23621.501.404 и 23621.501.145, УПИ X-36 и IX-35, кв.5, с. Драшкова поляна,...

22.02.2021
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 61/19.02.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за  улична регулация /ПУП-ПУР/ на улица от о.т. 897 през о.т. 898 до о.т.175 обособена върху ПИ с идентификатори 52218.546.144 и 52218.546.545, по кадастралната карта...

22.02.2021
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 63/19.02.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 52218.547.343 и 52218.547.344, УПИ II-360, III-360 и IV-359, кв.70 и промяна на улична...

19.02.2021
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето вниманиеПроект на Наредба за изменение и допълнение на Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ.На заинтересованите граждани и организации се...

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)