Новини и съобщения


19.06.2024
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 23621.501.11  по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на  с. Драшкова поляна, обл. Ловеч, УПИ...

19.06.2024
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват за поземлени имоти с идентификатори 52218.543.7 и 52218.543.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци,  кв. Острец,...

06.06.2024
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 205/03.06.2024 г. на Кмета на Община Априлци е одобрен: Проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват за поземлен имот с идентификатор ПИ 52218.661.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ I-661.47, м. „Радина ливада“, кв. Център, гр. Априлци, обл....

05.06.2024
ОБЯВА   Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с начална тръжна цена на дървесината за обектите е описана в колона 22 /двадесет и две/ по Опис-Приложение №1. Тръжната документация е в размер на 10,00 /десет лева и 00 стотинки/ без ДДС, да се внасят по банкова сметка на Община Априлци в Търговска Банка „ИНВЕСТБАНК” АД, (IBAN) BG28IORT80488493438200 банков...

05.06.2024
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват за поземлен имот с идентификатор 52218.530.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, обл. Ловеч. Възложител:...

31.05.2024
ОБЯВА На основание чл.35, ал.1 и ал.6 от Закон за общинската собственост, чл.29 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Априлци, Решение № 450 от Протокол №55/30.06.2022 г. на Общински съвет Априлци и Заповед № 203/31.05.2024 г. на Кмета на Община Априлци. Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили съгласно приложения опис: №  по...

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: