Новини и съобщения


01.12.2022
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 431/29.11.2022 г. на Кмета на Община Априлци е одобрен:   Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват за ПИ 52218.541.721 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, част от УПИ IV, отреден „За озеленяване“ в кв. 65 по...

30.11.2022
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.177.60, 52218.177.59 и 52218.177.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, кв. Видима,  местност „Папратлива“,...

28.11.2022
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.512.306, УПИ ХIII-378, УПИ ХIV-378 и УПИ ХV-354, кв. 13 по регулационния план на кв. Зла...

28.11.2022
"ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ"АПРИЛЦИ 2023 ГОДИНА   ОБЩИНА АПРИЛЦИ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1895г.” ОРГАНИЗИРАТ ЕДИНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ Празникът тази година ще се проведе на 11 февруари /събота/ на общински терен в  град Априлци, кв.Център. Той е организиран за първи път през 2011 година с цел опазване на старите български традиции чрез представяне на типичните за района печена сланина и...

22.11.2022
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 420/18.11.2022 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват за ПИ 52218.532.33, 52218.532.9 и 52218.665.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, кв. Център, общ. Априлци, обл. Ловеч. Съгласно...

11.11.2022
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 413/10.11.2022 г. на Кмета на Община Априлци е одобрен: Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват за ПИ 52218.548.662 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ VIII-80,661, кв. 85 по регулационния план на кв. Видима, гр. Априлци,...

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: