НАРЕДБИНАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ И РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци - 31.05.2019 г.
Наредба за поправяне, премахване или заздравяване на строежи на територията на община Априлци
НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Априлци
Наредба № 11 за условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община Априлци върху общинската част от капитала на търговските дружества
НАРЕДБА № 16 ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ - 26.11.2020г.

НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ - 26.03.2020 г.
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
НАРЕДБА № 3 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Наредба за условията и реда за обществено обсъждане за поемане на общински дълг от община Априлци
НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ - 27.12.2019г.
 Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Априлци - мандат 2019 - 2023г. - (20.08.2020г.)
Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Априлци

 Н А Р Е Д Б А за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община АприлциНаименование Брой тегления
Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Априлци за внасяне (1).pdf 49 Изтегли
Наредба №16 - 26.11.2020.docx 40 Изтегли

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)