Обществени поръчки - Профил на купувача

Дата на публикуване: 21.02.2015 09:34

 
 
Обществени поръчки на Община Априлци за 2020 г.
Обява 00016-2020-7 - Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация през 2020 г.
00016-2020-0015 - Открита процедура
- ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В П.И. 52218.546.572 гр.АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ
00016-2020-0014 - Открита процедура - 
„Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“
00016-2020-0013 - Открита процедура
- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
00016-2020-0012 - Открита процедура
- „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ОСТРЕЦ, ГР. АПРИЛЦИ“
00016-2020-0011 - Открита процедура
- "Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска линия Априлци и междуградска линия Априлци - Троян“
00016-2020-0010 - Открита процедура -
„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци “
00016-2020-0009 - Открита процедура - 
„Упражняване на строителен надзор по време на строителството и оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв.Острец, гр.Априлци“
00016-2020-0008 -  
00016-2020-0007 - Пряко договаряне -
"Упражняване на авторски надзор в строителството на обект- Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подбор на спортната инфраструктура в община Априлци”
Обява 00016-2020-6
- Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"
00016-2020-0006 - Публично състезание
- „Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"
00016-2020-0005 - Публично състезание -
 СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци 
00016-2020-0004
Публично състезание „Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци”
Обява 00016-2020-5
- ПРЕКРАТЕНА Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация през 2020 г.
00016-2020-0003 - Публично състезание
„Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци”

Обява 00016-2020-4 - „Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица”
00016-2020-0002 - Публично състезание
„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи  на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица”
00016-2020-0001 - Пряко договаряне -
"Избор на изпълнител за доработка на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци и за осъществяване на задължителен авторски надзор, съгласно ЗУТ
Обява 00016-2020-1
- "Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218.530.411 в гр. Априлци, Община Априлци”, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020"
Обява 00016-2020-2 -
 „Строителен надзор по смисъла на ЗУТ обект реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020“
Обява 00016-2020-3
„Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци“


Обществени поръчки на Община Априлци за 2019 г.
00016-2019-0004 - СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци
00016-2019 - 0003 - „СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
- „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци"
00016-2019-0002 -
"Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци"
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ -
„Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци” - 09.07.2019 г.
00016-2019-0001 - "СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г."
Обява 00016-2019-4 - "СМР за ремонт общежитие на СУ "Васил Левски", гр.Априлци"
Обява 00016-2019-3 -
"СМР за ремонт на храм "Свети Илия", гр.Априлци, кв.Зла река"
Обява 00016-2019-2 - Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация през 2019 г.
Обява 00016-2019-1 - "Изготвяне на работен проект за основен ремонт на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци и осъществяване на авторски надзор по време на строителство"
Обществени поръчки на Община Априлци за 2018 г.
00016-2018-0004 - Неотложни аварийно възстановителни дейности за възстановяване на част от общинска улица с кад.№ 52218.547.417 – град Априлци, кв."Видима", ул."Първомайска"
00016-2018-0003
- СМР за текущ ремонт и ремонтно-възстановителни работи на общински пътища в Община Априлци
00016-2018-0002 -
Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г

00016-2018-0001
- ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.„Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци”
Обява 00016-2018-1 - Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация през 2018 г.
Обява 00016-2018-2 - Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Априлци, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група
Обява 00016-2018-3 - СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2018 г.
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ в обект „Многофункционално спортно игрище, УПИ VI, кв. 23, гр. Априлци”
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Реконструкция на уличната мрежа - гр.Априлци”
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 и парк ПИ 52218.530.444 в гр. Априлци,  Община Априлци”
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски

Обществени поръчки на Община Априлци за 2017 г.
Oбява 00016-2017-5 - Строителни и монтажни работи за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци 2
Обява 00016-2017-4 - Ремонт на улица „Видима”, „Орловска” и ”Маринска
Oбява 00016-2017-3 - Строителни и монтажни работи за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци    
00016-2017-0001 - Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Априлци   
Oбява 00016-2017-2 - Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци и ОУ "Васил Левски" през 2017 г.
Oбява 00016-2017-1 - Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци през 2017 г.“
Обществени поръчки на Община Априлци за 2016 г.

Oбява 00016-2016-5 - Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци“
Oбява 00016-2016-4 - Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.“

Пазарни консултации за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/”

Oбява 00016-2016-3 - Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Априлци по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в две обособени позиции“
  
Oбява 00016-2016-2 - Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционен проект във фаза „технически”, необходим на община Априлци за обект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор

   
Oбява 00016-2016-1 - Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г.“  
00016-2016-0001 Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2016 – 2017 г.
Обществени поръчки на Община Априлци за 2015 г.

Предварителни обявления за обществени поръчки през 2015 г.

00016-2015-0001
Открита процедура за Избор на изпълнител за СМР за обект „Изграждане на игрище за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на населението до спортни услуги"

00016-2015-0002 Открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно – туристически център"
00016-2015-0003 Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2015 – 2016 г.3
00016-2015-0004 Закупуване на специализиран автомобил за възрастни хора и хора с увреждания, за подобряване достъпа до социални услуги в община Априлци
00016-2015-0005 Избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Априлци
00016-2015-0006 Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Априлци

Публична покана 00016-2015-0001 - Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти „Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на ул. "Вълко Йонков", гр.Априлци” и „Изграждане на подпорна стена - Злиевци и нормализиране на достъпа до централната градска част на гр.Априлци
Публична покана 00016-2015-0002 - Обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия на град Априлци, част от общинската транспортна схема в Община Априлци

00016-2015-0007 Допълнителни строителни и монтажни работи за следните обекти: „Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път ІІІ - 607/ - Гробищен парк”; „Общински път LOV 3016 /път ІІІ -3505 - Дебнево - Велчово/ - м. Мачковци”; „Общински път LOV 2003 /път ІІІ -607 - кв. Острец - м. Маришница”; „Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима”; Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало” и Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци"
Публична покана 00016-2015-0003 - Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.
00016-2015-0008 Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци
Обществени поръчки на Община Априлци за 2014 г.
00016-2014-0001 Открита процедура за Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център - Публикувана на 26.01.2014 г.
00016-2014-0002 Открита процедура за Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути в община Априлци, обособяване на места за отдих и почивка - Публикувана на 24.02.2014 г.
00016-2014-0003 Открита процедура за Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци - Публикувана на 24.04.2014 г.
00016-2014-0004 Строителен надзор на обект: “Изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима и създаване на посетителски демонстрационен център“; „Изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд“ - Публикуван на 21.05.2014 г.
00016-2014-0005 Открита процедура за Избор на изпълнител на СМР за ремонт на общински пътища с номера LOV1001 и LOV2003, ремонт на ул.Старо Скандало, ул.Лъката и изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656 - Публикувана на 12.06.2014 г.
РР_00016_2014_0001 Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8А от ЗОП и с предмет „УКРЕПВАНЕ СКАТА НАД ИМОТ №52 НА УЛ.„РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” В ГР.АПРИЛЦИ”  - Публикувана на 02.10.2014 г.
РР-00016-2014-0002 Публична покана
за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8А от ЗОП и с предмет "Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г." -Публикувана на 03.10.2014 г.

Обществени поръчки на Община Априлци за 2013 г.
Публична покана за осъществяване на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по време на изпълнение на СМР на обекти на община Априлци, финансирани от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. / ПРСР / по договор, сключен с ДФ “Земеделие” на 12.08.2011 г. и с идентификационен номер 11/321/01075 

Вътрешни правила
  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА АПРИЛЦИ - 2021 г.
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Община Априлци - 2018 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Априлци - 2014 г.
  Наименование Брой тегления
ВПОП-2021.pdf 246 Изтегли документ с име "ВПОП-2021.pdf"
  1. Обществени поръчки - Профил на купувача - Текуща страница

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: