Отговор № 2 на зададени въпроси за ОП „УКРЕПВАНЕ СКАТА НАД ИМОТ №52 НА УЛ.„РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” В ГР.АПРИЛЦИ”

Дата на публикуване: 14.10.2014 05:27


ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

Относно: Отговор на зададени въпроси

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
След посещение на място и запознаване с действителната ситуация за обекта в общинска администрация постъпи въпрос от потенциален участник в процедура по реда на Глава 8 „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „УКРЕПВАНЕ СКАТА НАД ИМОТ №52 НА УЛ.„РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” В ГР.АПРИЛЦИ” .

Зададени са следните въпроси:

ВЪПРОС № 1: Теренът е обрасъл с дървета и красти. В КС липсва позиция: "Изсичане и изкореняване на дървета и храсти и транспортирането им до определено от общината място". Да го отразяваме ли в изготвеното oт нас КСС ?
ОТГОВОР: Изсичането и изкореняването на дървета и храсти, както и транспортирането им до депо, да не се отразява като отделно перо в КСС, а да се включи към позиция № 1, № 3 и № 5 от КС.

ВЪПРОС № 2: В КС и обяснителната записка за бетоновата подпорна степа е дадена марката на бетона В 20 - обикновен и филцов, а в кофражния и арматурен план на чертежите е даден бетон В 25 клас на водоплътност W = 0,8. В КСС кой бетон да се оферира?
ОТГОВОР: Бетонът за фундамента и подпорната стена е В20 както е отразено в КС и обяснителната записка.

ВЪПРОС № 3: В КС позиция 10 "Полагане на армиран бетон кл. В 20 за фундамент” е дадено количеството 204 м3. По кофражен план пресметнато количеството е 230 м3. Кое количество да заложим в КСС-то?
ОТГОВОР: Количеството бетон В20 за фундамента да се заложи съгласно действително влаганото по кофражния план.

ВЪПРОС № 4: В КС позиция 11 "Полагане на армиран филцов бетон - кл. В 20 за стени" е дадено количество 143 м3. По кофражен план пресметнато количеството е 186 м3. Кое количество да заложим в КСС-то?
ОТГОВОР: Количеството бетон В20 за стената да се заложи съгласно действително влаганото по кофражния план.

ВЪПРОС № 5: В ПБЗ е дадено изкопните работи да се извършат от пътното платно с багер. При висок скат 5 м. и крайна точка на основата от края на асфалта на 5.85 м. налага се да се ползва голям багер дълга стрела, който ще затвори и без това тесния път. Временната организацията на движение в този случай не може да се приложи. Това ще наложи слизане на техника в основата на подпорната степа и направа на временен път. Да се заложат ли допълнителни позиции в КСС-то, за да се предвидят тези пътища и от къде ще минават те?
ОТГОВОР: Съгласно ВОД е предвидено затваряне на едната лента от пътното платно, поради липса на алтернатива. За да се слезе до основата на стената трябва да се премине през частни имоти, което е невъзможно. Тъй като изкопните са малко по обем (около 300 м3) големият багер ще работи с прекъсвания (15мин работа, 15мин почивка), през което време самосвалите ще транспортират земните маси до депото.


С уважение,
БЕНКО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ

Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: