Отговор № 1 на зададени въпроси в ОП 00016-2015-0001

Дата на публикуване: 17.02.2015 14:19

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
Относно: Отговор на зададени въпроси

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
В общинска администрация постъпиха въпроси относно документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за СМР за обект „Изграждане на игрище за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на населението до спортни услуги” .

Зададен е следният въпрос:
ВЪПРОС № 1: Относно: Изисквания за изпълнени обекти за последните 5 години. Имаме изпълнени две игрища „Многофункционално игрище” и „Футболно игрище”, същите се намират в един обект с едно Удостоверение за експлоатация. Възможно ли е да бъдат представени и приети от Вас, за две игрища ?

ОТГОВОР: Възложителят ще приеме за изпълнено минималното изискване техническите възможности и/или квалификацията, а именно изпълнени най – малко 3 (три) обекта с подобен предмет на обществената поръчка за последните 5 (пет) години, ако участник или участници представят на основание чл.51, ал.1, т.2, б. а – в, документи, от които ясно е видно: стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

С уважение,
БЕНКО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ
Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: