Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на Директора на РЗИ Ловеч, в изпълнение на мерките за ограничаваане на разпространението на COVID-19

Дата на публикуване: 31.03.2020 15:04
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-01-64
Ловеч, 31.03.2020г.
На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и чл. 63, ал.2 от Закона за здравето, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение, усложняващата се епидемична обстановка в Република България, заповедите на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб за наличието на висок здравен риск и с цел гарантиране в по-голяма степен изискващите се противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в област Ловеч и Решение на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 31.03.2020г.
РАЗПОРЕЖДАМ:
на територията на област Ловеч:
  1. Обектите за търговия с храни, които ги предлагат в неопакован вид или в насипно
състояние следва да ги съхраняват по начин, възпрепятстващ прекия досег на клиента с тях или да са индивидуално предварително пакетирани, или да се опаковат пред клиента, като служителите задължително работят с предпазни средства съгласно добрите хигиенни практики;
  1. За предлаганите плодове и зеленчуци, в обектите да се осигурят еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите, като служителите задължително работят с предпазни средства съгласно добрите хигиенни практики; На видно място да се постави информация за гражданите, че същите преди каквото и да е използване трябва да бъдат добре измити;
  2. Забранявам използването на вендинг-автомати, предлагащи топли и студени напитки и други хранителни стоки на открито и в сгради;
  3. Ръководителите на банкови клонове да организират стриктно спазване на мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати, като се въведе ред за дезинфекцията им;
  4. Собствениците на обекти, на територията на които са разположени терминали за самотаксуване за закупуване на електронни винетки, автомати за продажба на жетони и други автомати за самотаксуване да предприемат необходимите действия за редовно почистване и дезинфекция на същите;
  5. За дезинфекция на повърхностите обектите по т.4 и т.5 от заповедта да се използват дезинфектанти, които не изискват последваща обработка на повърхностите напр.измиване) и да се поставят табели, указващи спазване на дистанция между гражданите на разстояние 1,5-2 метра;
  6. В превозните средства за обществен и таксиметров превоз на пътници да се допускат лица само с маски;
  7. Водачите на моторни превозни средства за обществен и таксиметров превоз на пътници, при работа да използват лични предпазни мерки - маски, ръкавици. Собствениците на фирмите, предоставящи обществен и таксиметров превоз да прилагат стриктно мерките за дезинфекция на превозните средства.
Всички разпоредени мерки са валидни до отмяна на извънредното положение.
Настоящата заповед в сила от 01 .април 2020г. и е валидна до отмяна на извънредното положение.
Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Ловеч, кметове на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Ловеч и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на Директора на РЗИ Ловеч

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: