З А П О В Е Д №151 Априлци, 09.04.2020 г. на кмета на община Априлци, във връзка с функционирането на кооперативните и фермерски пазари

Дата на публикуване: 09.04.2020 10:01
 
 
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в страната, във връзка с заповед №РД-01-179/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

  Н А Р Е Ж Д А М :
 На територията на община Априлци:
 1. Създава се организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, с разположение площад Ново село Център , с търговци регистрирани като земеделски производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.
 2. С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач да се прилагат допълнително следните практики:
  • Поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
  • Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
  • Осигуряване на персонал, който да осигурява контролиран достъп на клиенти;
  • Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
  • Спазване на дистанция от минимум 2 м между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
  • Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
  • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.
 1. Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на
пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.
Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Христо Стоянов Делийски, специалист „Общински имоти, земи и гори“.

З А П О В Е Д №151 Априлци, 09.04.2020 г. на кмета на община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: