З А П О В Е Д №161/16.04.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г.

Дата на публикуване: 16.04.2020 13:28

 

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в страната и Заповед № РД-01-218/15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

На територията на община Априлци:

  1. Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г. В рамките на този период се разрешава функционирането на самостоятелни търговски обекти за хранителни стоки в обособени помещения и аптеките на територията на тези пазари - при строго спазване на санитарно- хигиенните и противоепидемични мерки.

Заповедта да се съобщи на Христо Стоянов Делийски, Спец. ОИЗГ

Копие от заповедта да се изпрати за сведение на началника на РУ – Троян.

 

ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на община АприлциЗАПОВЕД №161/16.04.2020 г. на кмета на Община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: