ЗАПОВЕД № 168 /23.04. 2020 г. на кмета на община Априлци, разрешава работа на обекти за търговия с храни, при строго спазване на всички здравно-хигиенни изисквания

Дата на публикуване: 23.04.2020 15:23

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл. 65, ал.1, т. 3 от Закон за защита при бедствия и чл. 63, от Закон за здравето, във връзка писмо Изх.№ РД-03-157 (242)/14.04.2020 г. на Областна адвинистрация Ловеч, писмо Изх.№ 03-15-536/14.04.2020 г. на РЗИ Ловеч, Протокол№3/23.04.2020 г. на Общински кризисен щаб.

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Разрешавам работа на обекти за търговия с храни, при строго спазване на всички здравно-хигиенни изисквания, разпоредени от Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб и осигурени условия, съгласно писмо изх.№ 16-00-4/25.03.2020г. на Министъра на здравеопазването до РЗИ и до Изпълнителния директор на БАБХ:

 

  • Храната се предлага в опакован вид. съхранявана но начин, възпрепятстващ прекия контакт с клиента. Предлаганата храна да е предварително индивидуално пакетирана или да се опакова пред клиента, като служителите в обекта задължително използват лични предпазни средства.

 

  • Осигуряване на предпазна бариера между храната и клиента чрез различни начини - стъклени, плексигласови прегради и др. , избягващи пряк контакт с клиента.

 

  • Да не се допуска влизането на клиенти в обекта;

 

  • Да не се допуска кръстосано замърсяване на храна и пари (следва опаковането на храната и боравене с парични средства да е от различни лица в обекта);

 

  • Задължително използване на предпазно работно облекло, маски и ръкавици от работниците в обекта;

 

  • Да се учести дезинфекционния режим в обекта:

 

  • Да не се допуска на работа в обекта персонал със здравословни оплаквания;

 

  • Да се създаде организация за недопускане струпване на хора на прилежащите към обекта площи, като чрез подходящи табели, указания се указва спазването на дистанция на 1,5-2 м между лицата.

 

  • Стриктен контрол от страна на бизнес-оператора на тези обекти за спазване въведените процедури за почистване и дезинфекция на повърхности и оборудване /минимум 4 пъти дневно/, поддържане на лична хигиена и здравословно състояние на персонала.

 

Настоящата заповед в сила от 23 април 2020г. и е валидна до отмяна на извънредното положение.

Заповедта да се сведе до знанието на началника на РУ – Троян и кметските наместници в община Априлци.

 

Заповедта да се публикува за сведение на сайта на Община Априлци и др. информационни портали.

 

ТИХОМИР КУКЕНСКИ            

Кмет на община Априлци


ЗАПОВЕД № 168 /23.04. 2020 г. на кмета на община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: