ЗАПОВЕД №178 от 04.05.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно предлагане на туристически услуги и търговски площи на открито в условията на извънредно положение

Дата на публикуване: 04.05.2020 14:50

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл. 65, ал.1, т. 3 от Закон за защита при бедствия и чл. 63, от Закон за здравето, във връзка със Заповед.№ РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед №Т-РД-16-76/17.03.2020 г. на Министъра на туризма и Протокол №4/04.05.2020 г. на Общински кризисен щаб

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям и допълвам т.1 на моя заповед №101/15.03.2020 г. Създават се т.1а и т.1б:

„1а. Разрешавам посещения на категоризирани обекти, предлагащи туристически услуги за индивидуални настанявания при спазване на необходимите изисквания съгласно Заповед №Т-РД-16-76/17.03.2020 г. на Министъра на туризма и Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.        

Забраната за настаняване по организирани туристически пакети остава в сила до падане на извънредното положение във връзка с разпространение на СOVID-19 в страната.

1б. Допускат се посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, считано от 6 май 2020 г., при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.“

 

Заповедта да се сведе до знанието на началника на РУ – Троян и кметските наместници в община Априлци.

Заповедта да се публикува за сведение на сайта на Община Априлци и др. информационни портали.


ЗАПОВЕД №178 от 04.05.2020 г. на кмета на Община Априлци
Изисвания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: