СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Дата на публикуване: 10.08.2020 10:15СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА
ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци”,


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП, от името на комисията с настоящото Ви уведомявам, че на 13.08.2020 г. от 09.00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Априлци, находяща се на адрес: гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ №109, ще се проведе публично заседание на комисия, за разглеждане, оценка и класиране на офертите открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци”, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници.
Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


С уважение,
......................../П/ ............
Председател на комисията
10.08.2020 г.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: