Заповед №РД-01-186/27.10.2020 г. на РЗИ Ловеч, налага следните противоепидемични мерки за област Ловеч от 28.10.2020-15.11.2020 г., като регламентира работата на собствениците /управителите/ на кафенета, заведения за хранене и ресторанти

Дата на публикуване: 29.10.2020 16:06
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-01-186
Ловеч, 27.10.2020г.

На основание чл. 63, ал.7 и чл.бЗв от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., във връзка с достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 142 на 100 хил. население за периода 13.-26.10.2020г. (174 сл.), с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 27.10.2020г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на
област Ловеч, считано ох 28.10.2020г. до 15.11.2020г. включително;
1. Преустановяване посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни с нощен режим на работа на открито и закрито за посочения период;
2. Посещенията в кафенета, местата за хранене и ресторантите на открито и закрито се допускат до 23 часа, при заетост на местата не повече от 1 човек на 2 кв.м. от нетната търговска площ на обекта и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса;
3. Преустановяване на организирани събития (празненства, семинари, конференции и др.) на закрито за посочения период;
4. В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до 10 души;
5. Преустановяване на масови мероприятия на открито и закрито за посочения период;
6. Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;
7. Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;
8. Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,0 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;
9. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
10. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;
11. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси,
подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
12. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;
13. Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
14. Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито;
15. Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;
16. Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;
17. Преустановяване посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове;
II. Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.
III. С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Ловеч:
1. Да продължи ежедневното събиране, обработване и обобщаване от училищата на информация за броя на отсъстващите ученици и педагогически специалисти поради карантиниране като положителни за COVID-19 или като контактни на положителен случай или отсъстващи с грипоподобна симптоматика;
2. След обобщаване на информацията и при постъпил доклад от директор на училище, началникът на РУО Ловеч да представя предложение до Министъра на образованието и науката за преминаване до 10 дни на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VIII-XII и V-VII клас в училища, в които броят
на горните категории лица (ученици, преподаватели) надхвърля 20% от общия им брой и при спазване изискванията на Заповед № РД-09-2924/26.10.2020г.на Министъра на образованието и науката;
3. Директорите на учебни заведения да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните площадки и спортни зали за посочения период;
IV. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Ловеч, кметове на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Ловеч, директора на Областна дирекция Инспекция на труда, началника на РУО Ловеч и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
V. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-01-179/23.10.2020г. на директора на РЗИ Ловеч.
VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Ловеч пред Административен съд Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповед №РД-01-186/27.10.2020 г. на РЗИ Ловеч

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: