З А П О В Е Д № 513 /27.11.2020 г. на кмета на Община Априлци преустановява посещенията в Дневен център за пълнолетни с увреждания – гр. Априлци до 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 27.11.2020 11:43

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка поради разпространение на Коронавирус, Заповед №РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

                                        Н А Р Е Ж Д А М :

 

  1. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на община Априлци,  считано от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.:
  2. Преустановяват се посещенията в Дневен център за пълнолетни с увреждания – гр. Априлци, като Центъра преминава на дистанционна работа, с разнасяне на храна по домовете.
  3. По всички неупоменати в тази заповед временни противоепидемични мерки важат задължителните предписания на МЗ и РЗИ.
  4. Сроковете на по т.I на тази заповед ще бъдат променяни съгласно развитието на епидемията и противоепидемичните мерки, предприети със заповедите на Министъра на здравеопазването и РЗИ-Ловеч.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на Интернет страницата на Община Априлци, както и да се връчи на началника Полицейски Участък – Априлци към РУ – Троян за сведение и контрол.

                

        ТИХОМИР КУКЕНСКИ 

       Кмет на община Априлци

З А П О В Е Д № 513 /27.11.2020 г. на кмета на Община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: