Обявление № 355/22.02.2021 г. за допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 52218.547.343 и 52218.547.344, УПИ II-360, III-360 и IV-359, кв.70 и промяна на улична регулация между о.т. 168а до о.т.168Б и о.т. 168а до о.т.169 кв. Видима, гр. Априлци

Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 63/19.02.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 52218.547.343 и 52218.547.344, УПИ II-360, III-360 и IV-359, кв.70 и промяна на улична регулация между о.т. 168а до о.т.168Б и о.т. 168а до о.т.169 кв. Видима, гр. Априлци, с който:

  1. От поземлени имоти с идентификатори 52218.547.343 и 52218.547.344 да се обособят самостоятелни урегулирани поземлени имоти – УПИ II-343 и IV-344 като регулационните граници се поставят в съответствие с имотните им граници. За ново обособените урегулирани поземлени имоти УПИ II-343 и IV-344 от кв.70 да се определи предназначение „за ниско жилищно застрояване“.
  2. Да се измени уличната регулация на задънена улица между о.т. 168а до о.т.168Б и на уличната регулация между о.т. 168а до о.т.169 по регулационния план на кв. Видима, гр. Априлци като същата се проведе по имотните граници на прилежащите имоти към нея при спазване на изискванията на чл.80 и чл.81 от ЗУТ.
  3. 3. С плана за изменение на застрояването да се установи начин на свободно застрояване в урегулираните поземлени имоти УПИ II-343 и IV-344 от кв.70 по регулационния план на кв. Видима, гр. Априлци и се запази характера на застрояване - ниско застрояване с височина до 10м.
  4. 4. Да се определи режим на устройство и застрояване съобразно предназначението на имота съгласно чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/, при спазване на следните нормативи: плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

    Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

    Преписката е изложена в сградата на общината, II-ри етаж , стая № 17.

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)