С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно процедура по определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор ”Бъджев чучур”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Относно процедура по определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор ”Бъджев чучур”, разположен  в землището на гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч, с издадено разрешително за водовземане от подземни води № 11511347/19.02.2020г
.

Днес 26.02.2021г. на основание чл.39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Априлци публично обявява на всички заинтересовани лица - „Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона за обект: Каптиран извор КИ  „Бъджев чучур”, разположен в землището на гр. Априлци, ЕКАТЕ 52218, общ. Априлци, обл. Ловеч”.

Документацията е заведена с вх. № 360/25.02.2021г. на Община Априлци и е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.00 часа да 17 часа в стая №17 и стая №14 на Община Априлци.

На основание чл. 39, ал. 3 от Наредба №3/16.10.2000г., проектът на СОЗ е публично достъпен в продължение на един месец, считано от дата 26.02.2021 г. до дата 26.03.2021 г.

Писмени становища и възражения се приемат (подават) в административната сграда на Община Априлци - Общински център за информация и услуги на гражданите на /първи етаж/, находяща се в гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 109.

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)