Обявление изх. № 1078/12.07.2021 г. за одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/

Дата на публикуване: 12.07.2021 16:30

На основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № 382/12.07.2021г. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 10567.501.74, 10567.501.75 и 10567.501.76, УПИ I-64, II-64 и III-64, кв. 15, с.Велчево, общ. Априлци.

 

Възложител: Георги Андреев Георгиев и Янка Петрова Андреева

 

Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен  съд  гр. Ловеч, чрез Кмета на Община Априлци. 

 

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: