Обявление изх. № 1161/26.07.2021 г. е допуснато изработене на проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ и план за регилация и застрояване /ПРЗ/

Дата на публикуване: 26.07.2021 14:15

Общинска администрация гр.Априлци, Ловешка област съобщава на заинтерисуваните граждани, че на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и Решение №256/29.04.2021г. на Общински съвет Априлци, е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на улица от о.т. 897 през о.т. 898 до о.т. 175 и улица между о.т. 175 през о.т. 904 до о.т. 903 и изменение на план за регилация и застрояване за  поземлени имоти с идентификатори 52218.546.517 и 52218.546.544 по кадастралната карта на гр.Априлци, кв. Острец, собственост на  Община Априлци  –„ИНВИКТУС“ ЕООД

          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от връчване на обявлението по чл.128, ал.3 от ЗУТ, заинтерисуваните граждани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Априлци.

            Проектът е изложен в сградата на Общината , II-ри етаж , стая № 17.

 

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: