Обявление изх. № 1598/11.10.2021 г. е допуснато изработене на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/

Дата на публикуване: 11.10.2021 13:10

Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 500/08.10.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ  с идентификатор 52218.628.113, УПИ I-628.113, местност „Радина ливада“, кв. Център, гр. Априлци.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: