Обявление изх. № 1592/08.10.2021 г. за изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/

Дата на публикуване: 11.10.2021 08:30

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за Изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с  идентификатор  52218.546.397, УПИ IX-193, кв. 47 и промяна на улична регулация между о.т. 149А през о.т. 148, о.т. 148А, о.т. 147 до о.т. 146 в кв. Острец,                     гр. Априлци, с който:

 

Възложител: Стоян Христов Колев.

 

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица в производството по одобряване на изменението на ПУП-ПРЗ, съгласно чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план  до Кмета  на Община Априлци.

Проектът е изложен в сградата на Община Априлци, II-ри етаж, стая № 17.

 

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: