ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Дата на публикуване: 31.01.2022 13:35


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци.
Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.
Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес: info@obshtina-apriltsi.com

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
I. Причини за приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци
Констатирани са предпоставки за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци.
Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци е приета с Решение № 314/30.01.2014г. на Общински съвет – Априлци от Протокол № 38/30.01.2014г. Наредбата не е изменяна до настоящия момент. Междувременно в Закона за публичните финанси са обнародвани изменения и допълнения с бр. 95/08.12.2015г., в сила от 01.01.2016г., бр. 43 от 7.06.2016г., бр. 91/14.11.2017г. и бр. 98/17.11.2020, в сила от 17.11.2020г. Наредбата не е съобразена с измененията и допълненията на Закона за публичните финанси, обнародвани след приемането й от Общински съвет – Априлци от 30.01.2014г. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗНА в случай че наредбата противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. Същевременно, на основание чл. 16, ал. 1 от ЗНА държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен.
Сметната палата на РБ извърши одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на община Априлци за периода 01.01.2019г. – 30.06.2020г., като е издала окончателен одитен доклад № 0200302320. На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата на община Априлци е предоставен срок от шест месеца за предприемане мерки за изпълнение на препоръките в доклада, след което да се изпрати писмено уведомление до председателя на Сметната палата. След срока за изпълнение на препоръките, определени в одитния доклад, предстои да се осъществи контрол за тяхното изпълнение.
В част трета от окончателния доклад „Констатации“, раздел I „Бюджет“, т. 1 „Нормативна осигуреност“ Сметната палата е установила следните несъответствия с разпоредбите на Закона за публичните финанси:
При проверката на НУРСБП са установени следните несъответствия с разпоредбите на ЗПФ:
а) Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от НУРСБП не е допълнена с измененията на чл. 52, ал. 1, т. 1,6. „б“ и б. „г“ от ЗПФ (ред. ДВ, бр. 91/2017 г.) за включване в бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет на трансфери за местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и други целеви разходи, включително за местни дейности.
б) След изменения и допълнения на норми от ЗПФ, не са актуализирани следните разпоредби от НУРСТБП:
- чл. 30, ал. 3, т. 6 и ал. 4 - с чл. 94, ал. 3, т. 6 от ЗПФ (ред. ДВ, бр. 91/2017 г.)
относно финансирането на капиталовите разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи;
- с чл. 128, ал. 2-4 от ЗПФ (ред. ДВ, бр. 91/2017 г.) за поемане на нови ^задължения и ангажименти, които не са предвидени в бюджета на Общината и увеличаване размера на просрочените задължения;
- чл. 42, ал. 1 и ал. 2 - с чл. 129 от ЗПФ (ред. ДВ, бр. 91/2017 г.) относно възстановяване в държавния бюджет на неусвоените средства от целеви трансфери;
в) В несъответствие с чл.130а - 1 ЗОк от ЗПФ не е регламентиран ред относно процедурите по финансово оздравяване на общини с финансови затруднения;
г) С нормата на чл. 140, ал. 1 от ЗПФ (ред. ДВ, бр. 43/2016 г.) е въведено изискване, кметът на общината да изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и в срок до 31 август на следващата бюджетна година да го внесе за приемане от Общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.
В неизпълнение на посочената разпоредба в чл. 44, ал. 1 НУРСТБП не е регламентиран срокът за внасяне на годишния отчет за изпълнението на бюджета за приемане от общински съвет, както и одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на Общината.
Наложително е привеждане на Наредбата в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси, тъй като основанието за приемане на наредбата е разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, която оправомощава Общинския съвет да приеме наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите по този закон.
Същевременно е от съществено значение за Община Априлци да има действаща, актуализирана, законосъобразна и ефективна Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци, тъй като бюджетът на общината е в основата на всяка нейна дейност.
II. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата, са:
1. Подзаконовият нормативен акт да бъде синхронизиран с нормативния акт от по-висока степен, въз основа на който е приета наредбата, а именно: Закона за публичните финанси, като се съобразят измененията и допълненията на този закон, направени през 2015г., 2016, 2017 и 2020г.
2. Изпълнение на дадените от Сметна палата препоръки с окончателен Одитен доклад № 0200302320.
III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаването на точен и регламентиран ред за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината.
Очакван резултат от приемането на наредбата е и създаване на действаща, актуална и приложима нормативна уредба на територията на общината относно съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на общината, както и осигуряване на възможност за постоянно усъвършенстване на приетите правила на територията на общината.
IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:
Проектът на предлаганата наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от общинския бюджет, както и с ангажирането на допълнителни човешки ресурси.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени в Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Закона за публичните финанси, както и с тези на европейското законодателство. Предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. Европейската харта за местно самоуправление е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяване на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото проектът за Наредба за Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци е подзаконов нормативен акт, който се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от ЗПФ от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то Европейската харта за местно самоуправление е приложима и съобразена при изготвянето на проекта за наредба.
ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ 


Наименование Брой тегления
Spravka.pdf 49 Изтегли документ с име "Spravka.pdf"
Проект за изменение на Наредбата за бюджета.docx 112 Изтегли документ с име "Проект за изменение на Наредбата за бюджета.docx"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: