ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Дата на публикуване: 02.02.2022 10:20
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци.
Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.
Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес: info@obshtina-apriltsi.com

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци
Мотиви към проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци
I.Причини за приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци:
Съобразно чл.181 от Закон за горите, управлението на горските територии – общинска собственост се осъществява по един от следните начини:
1. от общинска горска структура, организирана в една от следните форми:
а) структурно звено в администрацията на общината;
б) търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала;
в) общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост;
2. от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор;
3. от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241, въз основа на договор.

В Наредбата за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци е предвидено, че управлението се извършва от структурно звено „Управление и стопанисване на горските територии”.

Съгласно Доклад с вх. №1636 от 07.10.2021г. на Сметна Палата на Република България е констатирано, че не са синхронизирани разпоредбите на Наредбата за реда за управление на горските-собственост на Община Априлци, с текстовете на Устройствен правилник на Община Априлци. В Устройствения правилник утвърден със заповед №21/21.01.2016г. на Кмета на Община Априлци е посочено звено „Общински имоти, земи и гори”.

II. Целите които се поставят с приемане на наредбата:
- Синхронизиране на Наредбата за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци с Устройствения правилник на Община Априлци.
- Изпълнение на дадените от Сметна палата препоръки с окончателен Одитен доклад № 0200302320.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
Приемането на предлаганата наредба не води до изразходване на допълнителни финансови средства от общинския бюджет, както и с ангажирането на допълнителни човешки ресурси.

IV. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:
Конкретизиране на длъжностите, които се занимават с управление на горските територии-собственост на Община Априлци, съобразно действащите Устройствен правилник и щатно разписание.

V. Анализ за съответсвие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени в Наредбата за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и с тези на европейското законодателство. Предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. Европейската харта за местно самоуправление е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяване на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото проектът за Наредба за изменение на Наредбата за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци е подзаконов нормативен акт, който се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то Европейската харта за местно самоуправление е приложима и съобразена при изготвянето на проекта за наредба.

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ
Кмет на Община Априлци

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ.

Наименование Брой тегления
Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за управление на горските територии.pdf 159 Изтегли документ с име "Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за управление на горските територии.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: