ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Дата на публикуване: 02.02.2022 10:35

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

 Чрез настоящото публикуване Община Априлци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за нова Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци. Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване/ в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 и на електронен адрес info@obshtina-apriltsi.com.

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ ........./П/..........
Кмет на Община Априлци

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
  1. Причини за приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Констатирани са предпоставки за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Наредбата е приета Решение № 223 от Протокол №32/ 28.04.2005 година и е претърпяла следните изменения:  с Решение 454 от Протокол № 78 от 29.03.2007г. /чл.30, ал.1 и ал.3, чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3/, изм. с  Решение № 107 от Протокол №15 от 26.06.2008 г. (добавена нова ал.5 към чл.31), изм. и доп. с решение на Общински съвет - Априлци № 172 от Протокол № 23 от 29.01.2009 г. (съгласно Закона за изменение и допълнение на Закон за общинската собственост ДВ.бр.54 от 13.06.2008г.), изм.  с Решение № 58 от 10.05.2017 г. на АС – Ловеч.

Наредбата не е съобразена с измененията на Закона за общинската собственост. Последното изменение, което е направено за синхронизиране на наредбата със ЗОС, датира от 2009г. /протокол № 23/29.01.2009г./, след която дата ЗОС е изменен и допълнен  с бр. 10 от 6.02.2009 г., доп., бр. 17 от 6.03.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 87 от 5.11.2010 г., бр. 15 от 18.02.2011 г., изм., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм. и доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 91 от 20.11.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.; Решение № 6 от 15.07.2013 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 65 от 23.07.2013 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 109 от 20.12.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 г., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 43 от 7.06.2016 г., изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., доп., бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г., изм., бр. 94 от 29.11.2019 г., бр. 107 от 18.12.2020 г., доп., бр. 16 от 23.02.2021 г., бр. 17 от 26.02.2021 г.

Наредбата не е съобразена с измененията и допълненията на Закона за общинската собственост, обнародвани след последното й изменение от 29.01.2009г. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗНА в случай че наредбата противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. Същевременно, на основание чл. 16, ал. 1 от ЗНА държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен.

         Сметната палата на РБ извърши одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на община Априлци за периода 01.01.2019г.  – 30.06.2020г., като е издала окончателен одитен доклад № 0200302320.  На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата на община Априлци е предоставен срок от шест месеца за предприемане мерки за изпълнение на препоръките в доклада, след което да се изпрати писмено уведомление до председателя на Сметната палата. След срока за изпълнение на препоръките, определени в одитния доклад, предстои да се осъществи контрол за тяхното изпълнение.

В част трета от окончателния доклад „Констатации“, раздел III „Общинска собственост“, т. 1 „Нормативна осигуреност“ Сметната палата е установила следните несъответствия с разпоредбите на Закона за общинската собственост:

При проверката на НПУРОИ са установени следните несъответствия с правната рамка:

а)    В НРПУРОИ не е определен ред за:

 - предоставянето под наем на имоти или части от тях общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, в несъответствие с чл. 8, ал. 3 от ЗОС;

 - отдаването под наем без търг или конкурс на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, с което не е спазен чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

б/ Съгласно чл. 53, ал. 2 и 3 от НРПУРОИ при разпореждане с недвижими имоти или вещи, приобретателите заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 на сто, изчислени върху стойността на: имота, предмет на продажбата; ограниченото вещно право, което се учредява; по-скъпия имот при замяна и реалния дял, който се получава. Режийните разноски не могат да бъдат по-малко от 20 лв. Изискването за заплащане на режийни разноски е в несъответствие с чл. 111 от ЗМДТ, който регламентира заплащането на такса при управление и разпореждане с общински имоти. В разпоредбата на пргр. 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ са посочени отделните елементи на разходите, които включват режийните разходи и те не следва да се събират отделно от определената такса.

г/ Регламентираният в чл. 56, ал. 2 от НРПУРОИ срок от четири години за сключване на договор за аренда за земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ е в несъответствие с изискването на чл. 4 от Закона за арендата в земеделието /ред. ДВ, бр. 14/2015г./, съгласно който минималният срок на договора за аренда е пет стопански години.

д/ В неизпълнение на чл. 35, ал. 4 от ЗОС /ред. ДВ бр. 54/2008г./ не е определен ред за продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост без търг или конкурс между общината и държавата или между общини, както и когато лицата са определени със закон.

е/ Не е определен ред за настаняването под наем, продажбата и замяната на общински ателиета и гаражи, в несъответствие с чл. 50 от ЗОС.

ж/ В УП, утвърден със Заповед № 21/21.01.2016г. на кмета, е посочена дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“. В разпоредбите на чл. 25, ал. 2, чл. 93, ал. 3 и чл. 94, ал. 2 от НРПУРОИ е посочена дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“. Текстовете на НРПУРОИ не са синхронизирани с УП.

Освен изброените в доклада на СП текстове в хода на работата по синхронизиране на НРПУРОИ със ЗОС се констатира допълнително несъответствие на следните текстове на наредбата със ЗОС:

Чл. 16, ал. 1, който е в несъответствие с чл.14, ал. 7 от ЗОС – имоти и части от имоти – общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години, а не както е вписано в наредбата – 5 години, което излишно ограничава общината. Несъответна със ЗОС е и разпоредбата на чл. 16, ал. 2, изр. 1 от наредбата, която в настоящата й редакция не предвижда изключение от търг или конкурс при отдаването под наем, когато в закон е предвидено друго или е определен друг ред. Разпоредбата на чл. 22, ал. 3 от наредбата се нуждае от конкретизация, тъй като тарифата определя базисните наемни цени, а не конкретната наемна цена за всяка сделка. Същата промяна се налага в чл. 27 от наредбата, която е и несъответна на чл. 14, ал. 8 от ЗОС – наемните цени се определят от общински съвет съгласно тарифата по чл. 22, ал. 3, а не на база оценка от лицензиран оценител. Несъобразени със ЗОС са и разпоредбите на чл. 31, ал. 3 и на чл. 31, ал. 5 от наредбата. Двете разпоредби са незаконосъобразни, тъй като разпоредителните сделки се сключват винаги по пазарна цена, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, а при липса на документи, доказващи учредено право на строеж, законност или търпимост на сградата, редът за продажба е само този на публичния търг или конкурс. Изцяло несъобразена е нормата на чл. 35 от наредбата, касаеща замяна на имоти – общинска собственост с измененията на ЗОС от бр. 15/2011г. в чл. 40 на ЗОС, поради което се налага изменение на чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 10 от наредбата с цел синхронизирането й с промените в чл. 40 от ЗОС.

Разпоредбите на чл. 36, ал. 4 и ал. 5 противоречат на нормата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, поради което се предлага съответното им изменение.

В чл. 46, ал. 4 от ЗОС се предлагат редакционни изменения, както и замяна на думите „установяване“ с „учредяване“, което е коректният вещноправен термин.

Глава шеста изрично се вписва, че е отменена с пргр. 1 от ПЗР на Наредбата за реда за управление на горски територии – собственост на община Априлци, приета с Решение на Общински съвет № 129/30.08.2012г., и текстовете на глава шеста се заличават, която отмяна е настъпила още през 2012г., но текстовете не са изрично вписани като отменени в НРПУРОИ.

В чл. 70, ал. 5 от наредбата се предлага изменение по целесъобразност, наложено от практиката по провеждане на търгове и конкурси в община Априлци, с оглед възможността за намаляване от общински съвет на началната тръжна/конкурсна цена с до 30 на сто при неявил се кандидат не само при продажба, а при всяка сделка /наем и др./, като се спазят условията на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

         Наложително е привеждане на Наредбата в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост, тъй като основанието за приемане на наредбата е разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, която оправомощава и задължава Общинския съвет да приеме наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и кметските наместници, но при спазване разпоредбите на ЗОС и на специалните закони в тази област.

         Същевременно е от съществено значение за Община Априлци да има действаща, актуализирана, законосъобразна и ефективна  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, тъй като имуществото е в основата на всяка дейност на община Априлци.

  1. II. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата, са:
  2. Подзаконовият нормативен акт да бъде синхронизиран с нормативния акт от по-висока степен, въз основа на който е приета наредбата, а именно: Закона за общинската собственост, като се съобразят измененията и допълненията на този закон, направени през бр. 10от 6.02.2009 г., доп., бр. 17 от 6.03.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 87 от 5.11.2010 г., бр. 15 от 18.02.2011 г., изм., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм. и доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 91 от 20.11.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.; Решение № 6 от 15.07.2013 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 65 от 23.07.2013 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 109 от 20.12.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 г., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 43 от 7.06.2016 г., изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., доп., бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г., изм., бр. 94 от 29.11.2019 г., бр. 107 от 18.12.2020 г., доп., бр. 16 от 23.02.2021 г., бр. 17 от 26.02.2021 г.
  3. Изпълнение на дадените от Сметна палата препоръки с окончателен Одитен доклад № 0200302320.

III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата

            Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаването на точен, регламентиран, ясен и лесно приложим ред за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Очакван резултат от приемането на наредбата е и създаване на действаща, актуална и приложима нормативна уредба на територията на общината относно придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество, законосъобразно стопанисване и ползване на собствеността на общината, извличане на максимални ползи от общинското имущество и намаляване административната и финансова тежест във връзка с това стопанисване., както и осигуряване на възможност за постоянно  усъвършенстване на приетите правила на територията на общината.

IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

      Проектът на предлаганата наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от общинския бюджет, както и с ангажирането на допълнителни човешки ресурси.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

      Предлаганите промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ще е с съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Закона за общинската собственост, както и с тези на европейското законодателство.  Предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. Европейската харта за местно самоуправление е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяване на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото проектът за Наредба за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е подзаконов нормативен акт, който се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от ЗОС от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то Европейската харта за местно самоуправление е приложима и съобразена при изготвянето на проекта за наредба.

ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ ........./П/..........
Кмет на Община Априлци

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


Наименование Брой тегления
Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.pdf 160 Изтегли документ с име "Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: